29 Nd 415/2014
Datum rozhodnutí: 20.10.2015
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.29 Nd 415/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Zavázala a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Filipa Cilečka v právní věci žalobkyně H. V. , zastoupené JUDr. Štefánií Fajmonovou, advokátkou, se sídlem ve Žďáru nad Sázavou, V Lískách 1065/31, PSČ 591 01, proti žalovaným 1) Ing. R. M. , a 2) Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group , se sídlem v Praze 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, identifikační číslo osoby 47116617, zastoupené JUDr. Antonínem Mokrým, advokátem, se sídlem v Praze 1, U Prašné brány 1079/3, PSČ 110 00, o náhradu škody, vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 3 C 128/2014, o návrhu druhé žalované na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 3 C 128/2014 se přikazuje z důvodu vhodnosti k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 8.


O d ů v o d n ě n í :

Podáním ze dne 13. října 2014 druhá žalovaná navrhla, aby v záhlaví označená věc [v níž se žalobkyně domáhá po žalovaných náhrady škody (bolestného, nákladů spojených s léčením, škody na věci, náhrady cestovních výdajů a náhrady za ztrátu na výdělku) způsobené v důsledku dopravní nehody zaviněné prvním žalovaným] byla z důvodu vhodnosti přikázána k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 8. Důvody k takovému postupu přitom spatřovala zejména ve skutečnosti, že u označeného soudu se žalobkyně ve věci vedené pod sp. zn. 25 C 394/2013 domáhá po žalovaných (v souvislosti se stejnou škodní událostí) zaplacení několikanásobně vyšší částky z titulu zvýšení náhrady za ztížení společenského uplatnění, přičemž není žádoucí, aby ve věcech, které mají společný skutkový základ, rozhodovaly dva různé soudy.
Žalobkyně ve vyjádření k návrhu druhé žalované poukazuje na samostatnou povahu jednotlivých nároků uplatněných v obou řízeních, jež spojuje jen stejná škodní událost.
První žalovaný oproti tomu považuje za nehospodárné vést samostatná soudní řízení ve věcech, jež mají dle jeho mínění totožný skutkový základ.
Podle ustanovení § 12 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti (odstavec 2). O přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána (odstavec 3).
Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší a zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než místně příslušným soudem. Přitom je ale třeba mít na zřeteli, že místní příslušnost soudu, který má věc projednat, je zásadou základní, a případná delegace příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je třeba jako výjimku vykládat restriktivně.
Nejvyšší soud při respektování shora uvedeného dospěl k závěru, podle něhož poměry dané věci odůvodňují přikázání věci z důvodu vhodnosti Obvodnímu soudu pro Prahu 8, když projednání věci označeným soudem se jeví (se zřetelem k tomu, že tento soud rovněž projednává skutkově související věc vedenou pod sp. zn. 25 C 394/2013, mezi týmiž účastníky a mající původ v téže škodní události) vhodným nejen z hlediska rychlosti a hospodárnosti řízení, ale též z hlediska postupu soudu při provádění dokazování.
Proto Nejvyšší soud návrhu druhé žalované vyhověl a věc přikázal k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 8.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek

V Brně dne 20. října 2015

JUDr. Jiří Z a v á z a l
předseda senátu