29 Nd 413/2016
Datum rozhodnutí: 21.12.2016
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.29 Nd 413/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Petra Šuka v právní věci oprávněné České republiky - Okresního soudu v Litoměřicích , se sídlem v Litoměřicích, Na Valech 525/12, PSČ 412 97, proti povinnému M. V. , o pověření exekutora a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 31 EXE 11916/2016, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 31 EXE 11916/2016 projedná a rozhodne Okresní soud v Litoměřicích.

O d ů v o d n ě n í :

Návrhem ze dne 22. srpna 2016, podaným u soudního exekutora JUDr. Iva Erberta, Exekutorský úřad Praha východ, se oprávněná vůči povinnému domáhá nařízení exekuce k vymožení pohledávek ve výši 2.000 Kč a 2.000 Kč, přiznaných jí usneseními Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 19. září 2012, č. j. 24 T 73/2012-34, jež nabylo právní moci a vykonatelnosti téhož dne, a ze dne 12. května 2014, č. j. 4 T 25/2013-62, jež nabylo právní moci a vykonatelnosti téhož dne. Následně 13. října 2016 požádal exekutor JUDr. Ivo Erbert Okresní soud v Litoměřicích o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného.
Okresní soud v Litoměřicích usnesením ze dne 9. listopadu 2016,
č. j. 31 EXE 11916/2016-16, vyslovil svou místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne.
Přitom zjistil, že povinný je státním příslušníkem Mongolska, dne 30. srpna 2012 mu byl ukončen pobyt v České republice za účelem podnikání a jeho poslední nahlášené bydliště bylo na adrese D., B.
Podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, jež je veřejnosti dostupné
stejně jako ostatní rozhodnutí Nejvyššího soudu přijatá po 1. lednu 2001 na jeho webových stránkách).
Místní příslušnost soudu v exekučním řízení upravuje § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu), podle něhož je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.
Protože kritéria § 45 odst. 2 exekučního řádu se v projednávané věci nemohou uplatnit, Nejvyšší soud v souladu se závěry formulovanými v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněném pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a při respektování zásady hospodárnosti řízení, určil jako místně příslušný soud v dané věci Okresní soud v Litoměřicích, u kterého bylo řízení zahájeno.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. prosince 2016

JUDr. Filip C i l e č e k
předseda senátu