29 Nd 412/2016
Datum rozhodnutí: 21.12.2016
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.29 Nd 412/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a Mgr. Milana Poláška v exekuční věci oprávněné České republiky - Okresního soudu v Litoměřicích, se sídlem v Litoměřicích, Na Valech 525/12, PSČ 412 97, identifikační číslo osoby 00 02 48 72, proti povinnému J. O. , pro 2.000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 31 EXE 11605/2016, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 31 EXE 11605/2016 projedná a rozhodne Okresní soud v Litoměřicích.

O d ů v o d n ě n í :

Návrhem ze dne 14. září 2016, podaným u soudního exekutora JUDr. Ivo Erberta, Exekutorský úřad Praha - východ, se oprávněná domáhá pověření exekutora a nařízení exekuce vůči povinnému pro pohledávku ve výši 2.000,- Kč.
Okresní soud v Litoměřicích usnesením ze dne 7. listopadu 2016, č. j. 31 EXE 11605/2016-14, vyslovil svou místní nepříslušnost, s tím, že po uplynutí lhůty k podání odvolání oprávněnou bude věc předložena Nejvyššímu soudu, jenž určí soud, který věc projedná a rozhodne.
Podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
Vzhledem k tomu, že povinný (státní občan Slovenské republiky) není veden v registru obyvatel a nemá žádný druh pobytu na území České republiky, Nejvyšší soud v souladu se závěry formulovanými v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněném pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a při respektování zásady hospodárnosti řízení rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud v Litoměřicích, u kterého bylo řízení zahájeno.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. prosince 2016

JUDr. Petr Gemmel
předseda senátu