29 Nd 402/2016
Datum rozhodnutí: 30.11.2016
Dotčené předpisy: § 82 IZ., § 74 odst. 3 o. s. ř., § 102 o. s. ř., § 104a o. s. ř.29 Nd 402/2016
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Jiřího Zavázala v insolvenční věci dlužníka Ing. J. J., LL. M., Ph. D. , vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci pod sp. zn. KSLB 76 INS 22654/2011, o návrhu H. J., zastoupené dlužníkem, jako obecným zmocněncem, na nařízení předběžného opatření, takto:

I. K projednání a rozhodnutí o návrhu H. J. na nařízení předběžného opatření, podaného u Nejvyššího soudu, jsou v prvním stupni věcně příslušné krajské soudy.

III. Návrh H. J. na nařízení předběžného opatření se postupuje k dalšímu řízení Krajskému soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci ke sp. zn. KSLB 76 INS 22654/2011.

O d ů v o d n ě n í:

H. J. (posléze zastoupená dlužníkem jako obecným zmocněncem), se (následně doplňovaným) podáním adresovaným Nejvyššímu soudu domáhala toho, aby Nejvyšší soud nařídil předběžné opatření, jímž bude v rozsahu uvedeném v podání zamezeno v nakládání s tam označeným majetkem do rozhodnutí Nejvyššího soudu o dovolání ve věci označené v podání.
Nejvyšší soud není podle žádného ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), ani podle žádného ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), v prvním stupni věcně příslušný k projednání a rozhodnutí takového návrhu.
Vzhledem k tomu, že jde o předběžné opatření, jehož prostřednictvím má být zabráněno nakládání s majetkem náležejícím do majetkové podstaty dlužníka v rámci probíhajícího insolvenční ho řízení vedeného na majetek dlužníka, jsou v prvním stupni k projednání takového návrhu věcně příslušné krajské soudy coby insolvenční soudy prvního stupně (srov. i § 82 insolvenčního zákona, ve spojení s § 74 odst. 3 a § 102 o. s. ř), což Nejvyšší soud promítl (v souladu s ustanovením § 104a o. s. ř.) v bodu I. výroku tohoto usnesení.
Současně Nejvyšší soud uvedl v bodu II. výroku tohoto usnesení (v souladu s ustanovením § 104a odst. 6 o. s. ř.) soud, jemuž bude věc postoupena k dalšímu řízení (tím, je Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci , u kterého je vedeno insolvenční řízení na majetek dlužníka).
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; H. J., dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 30. listopadu 2016

JUDr. Zdeněk K r č m á ř
předseda senátu