29 Nd 397/2015
Datum rozhodnutí: 27.01.2016
Dotčené předpisy: § 12 o. s. ř.29 Nd 397/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Petra Šuka a JUDr. Filipa Cilečka v právní věci žalobce L. K. , zastoupeného Mgr. Janem Borošem, advokátem, se sídlem v Ostravě, Sokolská třída 936/21, PSČ 702 00, proti žalované Kooperativa pojištovna, a. s., Vienna Insurance Group , se sídlem v Praze 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, identifikační číslo osoby 47 11 66 17, o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 30 C 211/2014, o návrhu žalobce na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 30 C 211/2014 se nepřikazuje z důvodu vhodnosti k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Ostravě.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobou došlou Okresnímu soudu v Ostravě dne 16. ledna 2014 se žalobce (L. K.) domáhá vůči žalované (Kooperativa pojišťovna, a. s.) náhrady škody, vydání osobního automobilu a odškodnění ve výši 100.000,- Kč.
Podáním ze dne 16. června 2015 vzal žalobce žalobu ohledně částky 45.934,- Kč a ohledně vydání automobilu zpět.
Okresní soud v Ostravě usnesením ze dne 18. března 2014, č. j. 81 C 15/2014-4, které nabylo právní moci dne 30. května 2014, vyslovil svou místní nepříslušnost a věc po právní moci usnesení postoupil Obvodnímu soudu pro Prahu 8.
V podání datovaném 9. dubna 2014 (označeném jako odvolání proti usnesení ) žalobce (mimo jiné) navrhl, aby věc byla z důvodu vhodnosti delegována Okresnímu soudu v Ostravě, a to vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a finančním poměrům.
Žalovaná ponechala rozhodnutí o návrhu na delegaci vhodnou na úvaze soudu.
Podle ustanovení § 12 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti (odstavec 2). O přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána (odstavec 3).
Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější a rychlejší projednání věci jiným než příslušným soudem. Přitom je ale třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat, je základní zásadou, a že případná delegace této příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je nutno vykládat restriktivně.
Přikázání věci jinému soudu je výjimkou z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (článek 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu; srov. nález Ústavního soudu ze dne 15. listopadu 2001, sp. zn. I. ÚS 144/2000, uveřejněný pod číslem 172/2001 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu, jakož i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. srpna 2011, sen. zn. 29 NSČR 33/2010, uveřejněné pod číslem 3/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.
Přitom obecně platí, že situace, kdy některý z účastníků nemá bydliště v obvodu věcně a místně příslušného soudu, musí překonat mezi místem bydliště a sídlem tohoto soudu větší vzdálenost a cesta k příslušnému soudu je pro něj spojena s různými zdravotními, finančními a jinými problémy, jsou spíše běžné a nemohou samy o sobě přesvědčivě odůvodnit přikázání věci jinému soudu.
Argumenty uváděné žalobcem bez dalšího nelze pokládat za důvody, které by opodstatnily delegaci věci Okresnímu soudu v Ostravě z důvodu vhodnosti. Nejsou totiž způsobilé prolomit zásadu vyjádřenou v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle kterého nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a příslušnost soudu i soudce stanoví zákon, a současně přehlíží možnost postupu předvídaného ustanovením § 39 o. s. ř.
Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený Obvodnímu soudu pro Prahu 8, u nějž je věc vedena, i Okresnímu soudu v Ostravě, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 věta první o. s. ř.), proto po zvážení rozhodných skutečností dospěl závěru, že důvod vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. v poměrech dané věci naplněn není.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. ledna 2016

JUDr. Petr Gemmel předseda senátu