29 Nd 394/2015
Datum rozhodnutí: 26.01.2016
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř., § 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001Sb.29 Nd 394/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Petra Šuka v právní věci oprávněné České republiky - Krajského soudu v Hradci Králové , se sídlem v Hradci Králové, Československé armády 218/57, PSČ 502 08, identifikační číslo osoby 00215716, proti povinnému I. M. , o pověření exekutora a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 EXE 15292/2015, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 EXE 15292/2015 projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově.

O d ů v o d n ě n í :

Návrhem ze dne 16. července 2015, podaným u Okresního soudu v Chomutově, se oprávněná vůči povinnému domáhá nařízení exekuce k vymožení pohledávky ve výši 78.235 Kč, přiznané jí usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16. listopadu 2007, č. j. 2 T 1/2007-295, jež nabylo právní moci a je vykonatelné ode dne 30. listopadu 2007, s tím, aby provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola.
Okresní soud v Chomutově usnesením ze dne 29. října 2015, č. j. 26 EXE 15292/2015-18, vyslovil svou místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne.
Podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, jež je veřejnosti dostupné stejně jako ostatní rozhodnutí Nejvyššího soudu přijatá po 1. lednu 2001 na jeho webových stránkách).
Místní příslušnost soudu v exekučním řízení upravuje § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu), podle něhož je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.
Povinný je občanem Slovenské republiky a toho času není přihlášen k pobytu na území České republiky; bližší informace o současném pobytu povinného v České republice nejsou soudu známy. Dosud také nebyl zjištěn žádný majetek povinného v České republice.
Protože kritéria § 45 odst. 2 exekučního řádu se v projednávané věci nemohou uplatnit, Nejvyšší soud v souladu se závěry formulovanými v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněném pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a při respektování zásady hospodárnosti řízení, určil jako místně příslušný soud v dané věci Okresní soud v Chomutově, u kterého bylo řízení zahájeno.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. ledna 2016

JUDr. Filip C i l e č e k
předseda senátu