29 Nd 361/2014
Datum rozhodnutí: 27.11.2014
Dotčené předpisy: § 6 o. s. ř., § 11 odst. 3 o. s. ř.29 Nd 361/2014

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Petra Šuka a Mgr. Ing. Davida Bokra v právní věci žalobkyně AB 5 B. V., soukromá společnost s ručením omezeným , se sídlem v Amsterodamu, Strawinskylaan 933, WTC Twr B, 1077XX, Nizozemské království, registrační číslo 34192873, zastoupené JUDr. Vladimírem Muzikářem, advokátem, se sídlem v Brně, Havlíčkova 127/13, PSČ 602 00, proti žalovanému D. D. , o zaplacení 16.459,14 Kč s příslušenstvím a o zaplacení smluvní pokuty 983,04 Kč, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 214 C 111/2012, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 214 C 111/2012 projedná a rozhodne Městský soud v Brně.
O d ů v o d n ě n í :

Žalobou podanou k Městskému soudu v Brně dne 15. května 2012 se žalobkyně domáhá zaplacení částky 16.459,14 Kč s příslušenstvím a zaplacení smluvní pokuty 983,04 Kč.
Městský soud v Brně usnesením ze dne 28. srpna 2014, č. j. 214 C 111/2012-43, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne, v souladu s § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ).
Z obsahu spisu vyplývá, že žalovaný je od 24. července 2007 hlášen k trvalému pobytu v sídle úřadu městského obvodu a jeho faktické bydliště se nepodařilo zjistit.
Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
S přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení vyjádřené v § 6 o. s. ř. určil Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř. místně příslušným pro projednání a rozhodnutí výše označené věci Městský soud v Brně, u nějž bylo řízení zahájeno.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. listopadu 2014
JUDr. Filip C i l e č e k
předseda senátu