29 Nd 356/2016
Datum rozhodnutí: 30.11.2016
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.29 Nd 356/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Zavázala a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a Mgr. Milana Poláška v právní věci oprávněné Kooperativa pojišťovny, a. s., Vienna Insurance Group , se sídlem v Praze 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, identifikační číslo osoby 47116617, zastoupené Mgr. Tomášem Pertotem, advokátem, se sídlem v Hradci Králové, Vážní 908, PSČ 500 03, proti povinnému J. M. , o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 32 EXE 1289/2016, o návrhu na určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 32 EXE 1289/2016 projedná a rozhodne Okresní soud v Kroměříži.


O d ů v o d n ě n í:

Návrhem ze dne 10. srpna 2016 se oprávněná domáhá provedení exekuce vůči povinnému pro pohledávku ve výši 2.014 Kč s příslušenstvím. Dne 15. srpna 2016 požádal soudní exekutor Mgr. Petr Jaroš, Exekutorský úřad Chrudim, o pověření a nařízení exekuce Okresní soud v Kroměříži.
Okresní soud v Kroměříži usnesením ze dne 1. září 2016, č. j. 32 EXE 1289/2016-19, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne, neboť podmínky místní příslušnosti nelze zjistit.
Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Příslušnost exekučního soudu upravuje § 45 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu). Z ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu vyplývá, že místně příslušným exekučním soudem je okresní soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.
Jakkoli oprávněná v exekučním návrhu uvedla bydliště povinného na adrese, podle výsledků šetření soudu prvního stupně povinný není veden v registru obyvatel a nemá žádný povolený pobyt na území České republiky. Dosud také nebyl zjištěn žádný majetek povinného v České republice. Nejvyšší soud proto v souladu se závěry formulovanými v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněném pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a při respektování zásady hospodárnosti řízení rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud v Kroměříži, u kterého bylo řízení zahájeno a který vydal rozhodnutí (rozsudek ze dne 3. května 2016, č. j. 18 C 199/2015-30), jež slouží jako exekuční titul.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. listopadu 2016 JUDr. Jiří Z a v á z a l
předseda senátu