29 Nd 351/2016
Datum rozhodnutí: 30.11.2016
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.29 Nd 351/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a Mgr. Milana Poláška v exekuční věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem v Praze 3, Orlická 2020/40, PSČ 130 00, identifikační číslo osoby 41 19 75 18, pobočky pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, se sídlem v Břeclavi, 17. listopadu 14, PSČ 690 02, proti povinnému A. B. , pro 5.391,- Kč, vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 8 EXE 419/2016, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 8 EXE 419/2016 projedná a rozhodne Okresní soud ve Znojmě.

O d ů v o d n ě n í :

Návrhem datovaným 24. srpna 2016, podaným u soudního exekutora Mgr. Kamila Brančíka, Exekutorský úřad Hodonín, se oprávněná domáhá pověření exekutora a nařízení exekuce vůči povinnému pro pohledávku ve výši 5.391,- Kč.
Okresní soud ve Znojmě usnesením ze dne 2. září 2016, č. j. 8 EXE 419/2016-12, vyslovil svou místní nepříslušnost, s tím, že po uplynutí lhůty k podání odvolání oprávněnou bude věc předložena Nejvyššímu soudu, jenž určí soud, který věc projedná a rozhodne.
Podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
Vzhledem k tomu, že v exekučním návrhu je sice uvedeno bydliště povinného na adrese, ale podle výsledků šetření soudu prvního stupně povinný nemá na území České republiky povolen žádný z možných druhů pobytu a neprochází žádnými evidencemi Policie ČR , Nejvyšší soud v souladu se závěry formulovanými v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněném pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a při respektování zásady hospodárnosti řízení rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud ve Znojmě, u kterého bylo řízení zahájeno.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. listopadu 2016
JUDr. Petr Gemmel předseda senátu