29 Nd 344/2007
Datum rozhodnutí: 11.12.2007
Dotčené předpisy:

29 Nd 344/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců Mgr. Petra Šuka a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci oprávněné P., a. s., proti povinnému K. P., toho času neznámého pobytu, o nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Berouně pod sp. zn. 11 Nc 4646/2006, o určení místní příslušnosti soudu, takto:


Věc, vedenou u Okresního soudu v Berouně pod sp. zn. 11 Nc 4646/2006, projedná a rozhodne Okresní soud v Kladně.


O d ů v o d n ě n í :


Návrhem ze dne 19. června 2006 se oprávněná vůči povinnému domáhá nařízení exekuce podle vykonatelného rozhodčího nálezu, vydaného rozhodcem JUDr. J. K., ze dne 8. srpna 2005, s tím, aby provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor Mgr. M. T.


Okresní soud v Berouně usnesením ze dne 31. května 2007 č.j. 11 Nc 4646/2006-26 vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne.


Podle ustanovení § 11 odst. 3 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.


Z obsahu spisu vyplývá, že i když v současné době není známo, kde se povinný zdržuje nebo kde má majetek, v době vydání exekučního titulu se zdržoval na adrese P., kde, dle správy policie České republiky, založené na čísle listu 24 procesního spisu, se zdržuje i jeho manželka a dvě děti. Adresa, na níž má povinný hlášen trvalý pobyt, je adresou úřadu městské části P. S ohledem na uvedené okolnosti Nejvyšší soud podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. určil Okresní soud v Kladně místně příslušným pro projednání a rozhodnutí výše označené věci.


Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 11. prosince 2007

JUDr. Ivana Štenglová


předsedkyně senátu