29 Nd 343/2015
Datum rozhodnutí: 29.10.2015
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.29 Nd 343/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Petra Gemmela v právní věci oprávněného Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky , se sídlem v Praze 10, Kodaňská 1441/46, PSČ 101 00, identifikační číslo osoby 47114304, proti povinné D. W. , o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 18 EXE 1360/2014, o určení místní příslušnosti soudu, takto:


Věc vedenou u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 18 EXE 1360/2014 projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi.


Odůvodnění:

Exekučním návrhem ze dne 15. října 2014, podaným u soudního exekutora Mgr. Jaroslava Homoly, Exekutorský úřad Brno - město, se oprávněný domáhá pověření a nařízení exekuce vůči povinné pro pohledávku ve výši 62.424 Kč s příslušenstvím. Dne 24. října 2014 požádal označený exekutor Okresní soud v Břeclavi (dále též jen okresní soud ) o pověření a nařízení exekuce na majetek povinné.
Usnesením ze dne 5. prosince 2014, č. j. 18 EXE 1360/2014-17, vyslovil okresní soud svou místní nepříslušnost (bod I. výroku), s tím, že po marném uplynutí lhůty k podání odvolání oprávněným bude věc předložena Nejvyššímu soudu (bod II. výroku).
Následně předložil okresní soud věc Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu.
Podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, tedy rozhodl podle citovaného ustanovení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud v Břeclavi, u kterého bylo řízení zahájeno a v jehož obvodu měla povinná poslední známé bydliště.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. října 2015
JUDr. Zdeněk Krčmář předseda senátu