29 Nd 342/2015
Datum rozhodnutí: 11.11.2015
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.29 Nd 342/2015
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Jiřího Zavázala a Mgr. Milana Poláška v exekuční věci oprávněné České republiky - Městského soudu v Brně , se sídlem v Brně, Polní 994/39, PSČ 608 01, proti povinnému E. C. , pro 4.265,25 Kč, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 18 EXE 34/2015, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 18 EXE 34/2015 projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi.

O d ů v o d n ě n í :

Návrhem datovaným 17. prosince 2014, se oprávněná domáhá, aby byl Mgr. Jaroslav Homola, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno - město, pověřen provedením exekuce vůči povinnému pro pohledávku ve výši 4.265,25 Kč.
Okresní soud v Břeclavi usnesením ze dne 3. března 2015, č. j. 18 EXE 34/2015-15, vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že po uplynutí lhůty k podání odvolání oprávněné bude věc předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ).
Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
Vzhledem k tomu, že povinný (občan Slovenské republiky) nemá na území České republiky bydliště a na poslední známé adrese v České republice se nezdržuje, Nejvyšší soud v souladu se závěry formulovanými v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněném pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a při respektování zásady hospodárnosti řízení rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud v Břeclavi, u kterého bylo řízení zahájeno.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. listopadu 2015
JUDr. Petr Gemmel předseda senátu