29 Nd 331/2007
Datum rozhodnutí: 18.12.2007
Dotčené předpisy:

29 Nd 331/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců Mgr. Petra Šuka a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci žalobkyně Č. d., a. s. proti žalovanému J. S., o zaplacení částky 847,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 7 C 953/2006, o určení místní příslušnosti soudu, takto:


Věc vedenou u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 7 C 953/2006 projedná a rozhodne Okresní soud v Hodoníně.


O d ů v o d n ě n í :


Žalobou ze dne 9. ledna 2004 se žalobkyně domáhá zaplacení částky 847,- Kč s příslušenstvím.


Okresní soud v Hodoníně usnesením ze dne 23. srpna 2007, č. j. 7 C 953/2006-77, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne.


Podle ustanovení § 11 odst. 3 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.


Z obsahu spisu vyplývá, že ke dni podání žaloby byl žalovaný hlášen k trvalému pobytu na adrese v B., kde se však nezdržoval. Ačkoliv je v současné době hlášen k trvalému pobytu na adrese v J., ani zde se fakticky nezdržuje. Na adrese uvedené v žalobě (H.) má bydliště otec žalovaného, jemuž pobyt syna není znám. Za těchto okolností, kdy bydliště žalovaného ke dni podání žaloby ani jeho současné bydliště není známo, určil Nejvyšší soud podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. místně příslušným pro projednání a rozhodnutí výše označené věci Okresní soud v Hodoníně, k němuž byla žaloba podána.


Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 18. prosince 2007

JUDr. Ivana Štenglová


předsedkyně senátu