29 Nd 308/2007
Datum rozhodnutí: 06.12.2007
Dotčené předpisy:

29 Nd 308/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Petra Šuka a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci oprávněné V. z. p. Č. r., proti povinné K. S. H. T., toho času neznámého pobytu, o nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v O. pod sp. zn. 35 Nc 406/2007, o určení místní příslušnosti soudu, takto:


Věc, vedenou u Okresního soudu v O. pod sp. zn. 35 Nc 406/2007, projedná a rozhodne Okresní soud v O.


O d ů v o d n ě n í:


Návrhem z 23. dubna 2007 se oprávněná vůči povinné domáhala nařízení exekuce podle vykonatelného výkazu nedoplatků ze dne 6. prosince 2006, č. 040601405, s tím, aby provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor JUDr. A. D.


Okresní soud v O. usnesením ze dne 10. srpna 2007 č. j. 35 Nc 406/2007-10, vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o určení místně příslušného soudu.


Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.


Z obsahu spisu vyplývá, že i když v současné době není známo, kde se povinná zdržuje nebo kde má majetek, je stále hlášena k trvalému pobytu v obvodu Okresního soudu v O. Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. určil Okresní soud v O. místně příslušným pro projednání a rozhodnutí výše označené věci.


Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně 6. prosince 2007


JUDr. Zdeněk K r č m á ř


předseda senátu