29 Nd 290/2016
Datum rozhodnutí: 30.11.2016
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.
29 Nd 290/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Jiřího Zavázala v právní věci oprávněného SECAPITAL S. a. r. l. , se sídlem v Lucemburku, 9 Rue du Laboratoire, L-1911, Velkovévodství lucemburské, zastoupeného Mgr. Tomášem Rašovským, advokátem, se sídlem v Brně, Kotlářská 989/51a, PSČ 602 00, proti povinnému P. K. , o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 51 EXE 10906/2016, o návrhu na určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 51 EXE 10906/2016 projedná a rozhodne Okresní soud v Ostravě.

O d ů v o d n ě n í :

Návrhem podaným k Okresnímu soudu v Ostravě dne 26. května 2016 soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, Exekutorský úřad Přerov, žádal o pověření a nařízení exekuce.
Okresní soud v Ostravě usnesením ze dne 13. července 2016, č. j. 51 EXE 10906/2016-28, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne v souladu s § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ).
Z obsahu spisu vyplývá, že povinný není zapsán v Centrální evidenci obyvatel České republiky a nemá na území ČR povolen žádný druh pobytu dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Na základě dotazu k Okresnímu soudu v Bánské Bystrici bylo zjištěno, že adresa trvalého pobytu povinného je Č. B., okres B. Dosud také nebyl zjištěn žádný majetek povinného v České republice (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
Příslušnost exekučního soudu upravuje § 45 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu), ve znění pozdějších předpisů. Z ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu vyplývá, že místně příslušným exekučním soudem je okresní soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný místo svého trvalého pobytu v České republice nebo místo pobytu podle věty první, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.
Podle ustanovení § 52 odst. 1 exekučního řádu se pro exekuční řízení přiměřeně použijí ustanovení občanského soudního řádu.
Podle § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není místně příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 téhož zákona předloží Nejvyššímu soudu.
Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
Vycházeje z obsahu spisu, s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení vyjádřené v § 6 o. s. ř., určil Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř. místně příslušným pro projednání a rozhodnutí výše označené věci Okresní soud v Ostravě, u nějž bylo řízení zahájeno.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. listopadu 2016

JUDr. Petr Š u k
předseda senátu