29 Nd 290/2015
Datum rozhodnutí: 17.09.2015
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.29 Nd 290/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Petra Gemmela v právní věci oprávněného České průmyslové zdravotní pojišťovny , se sídlem v Ostravě - Vítkovicích, Jeremenkova 161/11, PSČ 703 00, identifikační číslo osoby 47672234, proti povinnému A. K. P. , o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 22 EXE 1428/2015, o určení místní příslušnosti soudu, takto:


Věc vedenou u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 22 EXE 1428/2015 projedná a rozhodne Okresní soud v Šumperku.

Odůvodnění:

Exekučním návrhem ze dne 3. června 2015, podaným u soudního exekutora JUDr. Zdeňka Zítky, Exekutorský úřad Plzeň, se oprávněný domáhá pověření a nařízení exekuce vůči povinnému pro pohledávku ve výši 22.077 Kč. Dne 19. června 2015 požádal označený exekutor Okresní soud v Šumperku (dále též jen okresní soud ) o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného.
Usnesením ze dne 21. července 2015, č. j. 22 EXE 1428/2015-18, vyslovil okresní soud svou místní nepříslušnost (bod I. výroku), s tím, že po marném uplynutí lhůty k podání odvolání bude věc předložena Nejvyššímu soudu (bod II. výroku).
Následně předložil okresní soud věc Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu.
Podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, tedy rozhodl podle citovaného ustanovení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud v Šumperku, u kterého bylo řízení zahájeno a v jehož obvodu (Věznice M.) vykonává povinný trest odnětí svobody.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. září 2015
JUDr. Zdeněk Krčmář předseda senátu