29 Nd 263/2014
Datum rozhodnutí: 18.09.2014
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.29 Nd 263/2014

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a Mgr. Ing. Davida Bokra, v právní věci žalobkyně České republiky Úřadu práce České republiky , se sídlem v Praze, Karlovo náměstí 1359/1, PSČ128 01, identifikační číslo osoby 72496991, proti žalované L. P. , o určení výživného, vedené u Okresního soudu Brno - venkov pod sp. zn. 29 C 279/2013, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu Brno - venkov pod sp. zn. 29 C 279/2013, projedná a rozhodne Okresní soud Brno venkov.
O d ů v o d n ě n í :
Žalobou podanou k Okresnímu soudu Brno - venkov dne 1. srpna 2013 se žalobkyně domáhá určení výživného.
Okresní soud Brno venkov usnesením ze dne 11. června 2014, č. j. 29 C 279/2013-22, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne v souladu s § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ).
Z obsahu spisu vyplývá, že žalovaná je hlášena k trvalému pobytu v sídle obecního úřadu, v obci se již několik roků nezdržuje, její faktické bydliště se zjistit nepodařilo.
Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
S přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení vyjádřené v § 6 o. s. ř. určil Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř. místně příslušným pro projednání a rozhodnutí výše označené věci Okresní soud Brno venkov, u nějž bylo řízení zahájeno.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. září 2014 JUDr. Petr Š u k
předseda senátu