29 Nd 259/2014
Datum rozhodnutí: 29.09.2014
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.29 Nd 259/2014

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud v České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Filipa Cilečka v právní věci žalobkyně J. Ch., proti žalovanému J. S., o zaplacení částky 150.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Rokycanech pod sp. zn. 9 C 195/2013, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Rokycanech projedná a rozhodne Okresní soud v Rokycanech.
Odůvodnění:

Žalobou doručenou Okresnímu soudu v Rokycanech dne 23. října 2013 se žalobkyně (J. Ch.) domáhala vůči žalovanému (J. S.) zaplacení částky 150.000,- Kč z titulu smlouvy o půjčce.
Okresní soud v Rokycanech usnesením ze dne 15. listopadu 2013, č. j. 9 C 195/2013-10, vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Okresnímu soudu v Mostě.
Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 11. března 2014, č. j. 8 Nc 6846/2014-18, shledal nesouhlas Okresního soudu v Mostě s postoupením věci důvodným, uzavíraje, že z obsahu spisu neplyne, kde žalovaný bydlí či se zdržuje, ani kde bydlel či se zdržoval ke dni zahájení řízení.
Následně usnesením ze dne 6. června 2014, č. j. 9 C 195/2013-28, Okresní soud v Rokycanech vyslovil svou místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o tom, který soud má věc projednat a rozhodnout.
Podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, proto podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. rozhodl tak, že danou věc projedná a rozhodne Okresní soud v Rokycanech, u něhož bylo řízení zahájeno.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 29. září 2014

JUDr. Petr Gemmel předseda senátu