29 Nd 25/2017
Datum rozhodnutí: 28.02.2017
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.29 Nd 25/2017

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců Mgr. Tomáše Brauna a JUDr. Zdeňka Krčmáře v exekuční věci oprávněné České republiky - Okresního soudu v Chomutově , se sídlem v Chomutově, Na Příkopech 663, PSČ 430 14, identifikační číslo osoby 00 02 48 48, proti povinnému A. L. , pro 2.000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 EXE 18498/2016, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 EXE 18498/2016 projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově.

O d ů v o d n ě n í :
Exekučním návrhem ze dne 1. září 2016, podaným u soudního exekutora Mgr. Jaroslava Homoly, Exekutorský úřad Brno - město, se oprávněná domáhá pověření exekutora a nařízení exekuce vůči povinnému pro pohledávku ve výši 2.000,- Kč. Návrhem ze dne 10. října 2016 požádal označený exekutor Okresní soud v Chomutově o pověření k provedení exekuce na majetek povinného.
Usnesením ze dne 2. prosince 2016, č. j. 26 EXE 18498/2016-12, vyslovil Okresní soud v Chomutově svou místní nepříslušnost, s tím, že po uplynutí odvolací lhůty oprávněnému bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení místní příslušnosti soudu prvního stupně.
Podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud v Chomutově, u kterého bylo řízení zahájeno a který vydal exekuční titul.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 28. února 2017
JUDr. Petr G e m m e l
předseda senátu