29 Nd 25/2016
Datum rozhodnutí: 18.02.2016
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř., § 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001Sb.29 Nd 25/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Petra Šuka v právní věci oprávněné ČEZ Prodej, s. r. o. , se sídlem v Praze 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53, identifikační číslo osoby 27232433, zastoupené JUDr. Petrem Pečeným, advokátem, se sídlem v Praze 1, Purkyňova 74/2, PSČ 110 00, proti povinnému L. Š. , o pověření exekutora a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 51 EXE 12887/2015, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 51 EXE 12887/2015 projedná a rozhodne Okresní soud v Ostravě.

O d ů v o d n ě n í :

Návrhem ze dne 1. října 2015, podaným u Okresního soudu v Ostravě, se oprávněná vůči povinnému domáhá nařízení exekuce k vymožení pohledávky ve výši 17.394 Kč s příslušenstvím, přisouzené jí rozsudkem Okresního soudu v Ostravě ze dne 20. listopadu 2014, č. j. 85 C 181/2014-28, jenž nabyl právní moci 1. srpna 2015 a je vykonatelný ode dne 5. srpna 2015, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. února 2015, č. j. 57 Co 110/2015-44, jež nabylo právní moci 16. července 2015 a je vykonatelné ode dne 21. července 2015, s tím, aby provedením exekuce byla pověřena soudní exekutorka Mgr. Lenka Černošková.
Okresní soud v Ostravě usnesením ze dne 21. prosince 2015, č. j. 51 EXE 12887/2015-26, vyslovil svou místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne.
Podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, jež je veřejnosti dostupné stejně jako ostatní rozhodnutí Nejvyššího soudu přijatá po 1. lednu 2001 na jeho webových stránkách).
Místní příslušnost soudu v exekučním řízení upravuje § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu), podle něhož je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.
Povinný je občanem Slovenské republiky a od 20. října 2010 je přihlášen k trvalému pobytu na adrese R., okres R., Slovenská republika; povinný není přihlášený k pobytu v České republice.
Protože kritéria § 45 odst. 2 exekučního řádu se v projednávané věci nemohou uplatnit, Nejvyšší soud v souladu se závěry formulovanými v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněném pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a při respektování zásady hospodárnosti řízení, určil jako místně příslušný soud v dané věci Okresní soud v Ostravě, u kterého bylo řízení zahájeno.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 18. února 2016

JUDr. Filip C i l e č e k
předseda senátu