29 Nd 24/2017
Datum rozhodnutí: 27.04.2017
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.29 Nd 24/2017


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a Mgr. Tomáše Brauna v exekuční věci oprávněného České republiky Okresního soudu v Chomutově , se sídlem v Chomutově, Na Příkopech 663, PSČ 430 14, identifikační číslo osoby 00024848, proti povinnému V. U. H. , pro 4 000 Kč, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 EXE 18366/2016, o určení místní příslušnosti, takto:


Věc vedenou u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 EXE 18366/2016 projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově.

O d ů v o d n ě n í:

Návrhem ze dne 1. září 2016, podaným u soudního exekutora Mgr. Jaroslava Homoly, Exekutorský úřad Brno-město, se oprávněný domáhá provedení exekuce vůči povinnému pro pohledávku ve výši ve výši 4 000 Kč na základě usnesení Okresního soudu v Chomutově ze dne 16. července 2015, č. j. 25 T 6/2015-437. Dne 10. října 2016 požádal označený exekutor Okresní soud v Chomutově o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného.
Usnesením ze dne 2. prosince 2016, č. j. 26 EXE 18366/2016-13, Okresní soud v Chomutově vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po uplynutí lhůty k odvolání oprávněnému bude věc postoupena Nejvyššímu soudu k určení místní příslušnosti.
Podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne. Srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, které je stejně jako další rozhodnutí Nejvyššího soudu označené níže veřejnosti dostupné též na webových stránkách Nejvyššího soudu.
Příslušnost exekučního soudu upravuje § 45 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu). Z § 45 odst. 2 exekučního řádu vyplývá, že místně příslušným exekučním soudem je okresní soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.
Z šetření soudu prvního stupně vyplynulo, že povinný neprochází lustrací v Centrální evidenci obyvatel. Povinný není občanem České republiky, přičemž neprochází ani evidencí cizinců s povoleným pobytem na území České republiky.
S ohledem na výše uvedené Nejvyšší soud, přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení (srov. v této souvislosti též důvody usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněného pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), rozhodl podle § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud v Chomutově, u kterého bylo řízení zahájeno, který již v dané věci učinil prvotní úkony a který vydal rozhodnutí, jež má být vykonáno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. dubna 2017

Mgr. Milan P o l á š e k předseda senátu