29 Nd 238/2015
Datum rozhodnutí: 30.07.2015
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.29 Nd 238/2015
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Jiřího Zavázala a Mgr. Milana Poláška v exekuční věci oprávněné T-Mobile Czech Republic a. s., se sídlem v Praze 4, Tomíčkova 2144/1, PSČ 148 00, identifikační číslo osoby 64 94 96 81, zastoupené Mgr. Martinem Greplem, advokátem, se sídlem v Olomouci, Sokolská 586/7, PSČ 779 00, proti povinnému R. T. , pro 3.256 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 8 EXE 29/2015, o určení místní příslušnosti soudu, takto:


Věc vedenou u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 8 EXE 29/2015 projedná a rozhodne Okresní soud ve Znojmě.
O d ů v o d n ě n í :

Návrhem datovaným 13. ledna 2015, podaným u soudního exekutora Mgr. Marcela Kubise, Exekutorský úřad Šumperk, se oprávněná domáhá pověření exekutora a nařízení exekuce vůči povinnému pro pohledávku ve výši 3.256,- Kč s příslušenstvím.
Okresní soud ve Znojmě usnesením ze dne 8. června 2015, č. j. 8 EXE 29/2015-24, vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že po uplynutí odvolací lhůty oprávněnému bude věc předložena Nejvyššímu soudu, jenž určí soud, který věc projedná a rozhodne.
Podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
Vzhledem k tomu, že povinný (podle výsledků šetření soudu prvního stupně) nikdy neměl na území České republiky povolen žádný z možných druhů pobytů, není veden v registru obyvatel ani nebydlí na (oprávněnou uváděné) adrese ve Z. C., Nejvyšší soud v souladu se závěry formulovanými v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněném pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a při respektování zásady hospodárnosti řízení rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud ve Znojmě, u kterého bylo řízení zahájeno.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 30. července 2015 JUDr. Petr Gemmel předseda senátu