29 Nd 234/2015
Datum rozhodnutí: 22.10.2015
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.29 Nd 234/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Zavázala a soudců JUDr. Petra Šuka a JUDr. Marka Doležala v exekuční věci oprávněné Capital Recovery Trust, a. s. , se sídlem v Praze 5, Bucharova 1314/8, PSČ 158 00, identifikační číslo osoby 27232174, zastoupené Mgr. Peterem Olejárem, advokátem, se sídlem v Brně, Vinohrady 794/45, PSČ 639 00, proti povinnému B. H. , vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 31 EXE 6927/2015, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 31 EXE 6927/2015 projedná a rozhodne Okresní soud v Litoměřicích.

Odůvodnění:

Návrhem ze dne 27. března 2015, podaným u soudního exekutora JUDr. Dalimila Miky, LL.M., Exekutorský úřad Klatovy, se oprávněná domáhá provedení exekuce vůči povinnému pro pohledávku ve výši 968 Kč s příslušenstvím. Dne 13. dubna 2015 požádal označený exekutor o pověření a nařízení exekuce Okresní soud v Litoměřicích.
Okresní soud v Litoměřicích usnesením ze dne 18. května 2015, č. j. 31 EXE 6927/2015-15, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963, občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne, neboť podmínky místní příslušnosti nelze zjistit.
Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Příslušnost exekučního soudu upravuje § 45 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu). Z ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu vyplývá, že místně příslušným exekučním soudem je okresní soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.
Z obsahu spisu vyplývá, že povinný je občanem Ukrajinské republiky, přičemž v současné době není známo ani místo jeho pobytu v České republice, ani místo, kde má majetek.
Vzhledem k tomu, že v projednávané věci nelze zjistit skutečnosti rozhodné pro určení místní příslušnosti, Nejvyšší soud, přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud v Litoměřicích, u něhož bylo řízení zahájeno (a u kterého proběhlo i nalézací řízení).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. října 2015
JUDr. Jiří Zavázal předseda senátu