29 Nd 233/2015
Datum rozhodnutí: 30.07.2015
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř., § 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001Sb.29 Nd 233/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Jiřího Zavázala v exekuční věci oprávněného T-Mobile Czech Republic a. s., se sídlem v Praze 4 Chodově, Tomíčkova 2144/1, PSČ 148 00, identifikační číslo osoby 64949681, zastoupeného Mgr. Martinem Greplem, advokátem, se sídlem v Olomouci, Sokolská 586/7, PSČ 779 00, proti povinnému N. T. L. , pro 3 501 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 31 EXE 7276/2015, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 31 EXE 7276/2015 projedná a rozhodne Okresní soud v Litoměřicích.

Odůvodnění:

Návrhem ze dne 17. března 2015, podaným u soudního exekutora JUDr. Miloslava Zwiefelhofera, Exekutorský úřad Praha 3, se oprávněný domáhá provedení exekuce vůči povinnému pro pohledávku ve výši 3 501 Kč s příslušenstvím. Dne 23. dubna 2015 požádal označený exekutor Okresní soud v Litoměřicích o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného.
Okresní soud v Litoměřicích usnesením ze dne 18. května 2015, č. j. 31 EXE 7276/2015-20, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc se předkládá Nejvyššímu soudu k určení, který soud ji projedná a rozhodne.
Podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne. Srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, které je stejně jako další rozhodnutí Nejvyššího soudu označené níže veřejnosti dostupné též na webových stránkách Nejvyššího soudu.
Příslušnost exekučního soudu upravuje § 45 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu). Z ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu vyplývá, že místně příslušným exekučním soudem je okresní soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.
Z šetření soudu prvního stupně vyplynulo, že od roku 2010 povinný nemá na území České republiky povolen žádný z možných druhů pobytu (ani na oprávněným uváděné adrese). Současně není známo místo, kde má povinný majetek.
S ohledem na výše uvedené Nejvyšší soud, přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení (srov. v této souvislosti též důvody usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněného pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud v Litoměřicích, u kterého bylo řízení zahájeno.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. července 2015
Mgr. Milan Polášek předseda senátu