29 Nd 22/2017
Datum rozhodnutí: 29.03.2017
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.29 Nd 22/2017


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Jiřího Zavázala ve věci oprávněné Česká republika Okresní soud v Chomutově , se sídlem v Chomutově, Na Příkopech 663/29, PSČ 430 14, identifikační číslo osoby 00024848, proti povinnému Z. K. , o 64.593 Kč, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 EXE 18414/2016, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 EXE 18414/2016, projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově.


Exekučním návrhem ze dne 1. září 2016, podaným u soudního exekutora Mgr. Jaroslava Homoly, se sídlem v Brně, Hlinky 41, PSČ 603 00, se oprávněná domáhá pověření a nařízení exekuce vůči povinnému pro pohledávku ve výši 64.593 Kč. Dne 10. října 2016 požádal označený exekutor Okresní soud v Chomutově (dále jen okresní soud ) o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného.
Usnesením ze dne 1. prosince 2016, č. j. 26 EXE 18414/2016-25, vyslovil okresní soud svou místní nepříslušnost (výrok I.) s tím, že věc bude po uplynutí lhůty k odvolání oprávněné postoupena Nejvyššímu soudu k určení místní příslušnosti (výrok II.). Poté věc předložil Nejvyššímu soudu.
Z obsahu spisu vyplývá, že povinný není občanem České republiky, v Centrální evidenci obyvatel České republiky tedy není evidován a na území České republiky nemá povolen žádný druh pobytu. Dosud také nebyl zjištěn žádný majetek povinného v České republice (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dostupné stejně jako ostatní citovaná rozhodnutí Nejvyššího soudu na webových stránkách Nejvyššího soudu ).
Příslušnost exekučního soudu upravuje § 45 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu), ve znění pozdějších předpisů. Z § 45 odst. 2 exekučního řádu vyplývá, že místně příslušným exekučním soudem je okresní soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný místo svého trvalého pobytu v České republice nebo místo pobytu podle věty první, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.
Podle § 52 odst. 1 exekučního řádu se pro exekuční řízení přiměřeně použijí ustanovení občanského soudního řádu.
Podle § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není místně příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 téhož zákona předloží Nejvyššímu soudu.
Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
Vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení vyjádřené v § 6 o. s. ř. určil Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř. místně příslušným pro projednání a rozhodnutí výše označené věci Okresní soud v Chomutově.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. března 2017

JUDr. Petr Š u k
předseda senátu