29 Nd 21/2017
Datum rozhodnutí: 21.02.2017
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř., § 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001Sb.29 Nd 21/2017


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Petra Šuka v právní věci oprávněné České republiky - Krajského soudu v Plzni , se sídlem v Plzni, Veleslavínova 40, PSČ 306 17, proti povinnému H. P. K. , t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve věznici o pověření exekutora a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 EXE 18451/2016, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 EXE 18451/2016 projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově.

O d ů v o d n ě n í:

Návrhem ze dne 27. září 2016, podaným u soudního exekutora JUDr. Zdeňka Zítky, Exekutorský úřad Plzeň město, se oprávněná vůči povinnému domáhala nařízení exekuce k vymožení pohledávky ve výši 15.536,40 Kč přiznané jí usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 10. května 2016, č. j. 5 T 3/2015-2185, jež nabylo právní moci 20. května 2016 a je vykonatelné od téhož dne. Dne 10. října 2016 požádal exekutor JUDr. Zdeněk Zítka Okresní soud v Chomutově o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného.
Okresní soud v Chomutově usnesením ze dne 2. prosince 2016,č. j. 26 EXE 18451/2016-15, vyslovil svou místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne.
Přitom zjistil, že povinný není občanem České republiky a nemá na území České republiky povolen žádný druh pobytu. Z tvrzení oprávněné soud dále zjistil, že povinný se v současné době nachází ve výkonu trestu odnětí svobody ve věznici Vězeňské služby České republiky Věznici Ostrov.
Podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, jež je veřejnosti dostupné stejně jako ostatní rozhodnutí Nejvyššího soudu přijatá po 1. lednu 2001 na jeho webových stránkách).
Místní příslušnost soudu v exekučním řízení upravuje § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu), podle něhož je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.
Protože kritéria § 45 odst. 2 exekučního řádu se v projednávané věci nemohou uplatnit, Nejvyšší soud, přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení (srov. v této souvislosti též důvody usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněného pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud v Chomutově, u kterého bylo řízení zahájeno.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. února 2017

JUDr. Filip Cileček
předseda senátu