29 Nd 20/2017
Datum rozhodnutí: 31.01.2017
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.29 Nd 20/2017

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Petra Gemmela v právní věci žalobce Intrum Justitia, s. r. o. , se sídlem v Praze 9, Prosecká 851/64, PSČ 190 00, identifikační číslo osoby 25083236, zastoupeného Mgr. Robertem Lukešem, advokátem, se sídlem v Praze 4, 7. května 1109/26, PSČ 149 00, proti žalovanému F. L. , o zaplacení částky 4.900 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 238 C 29/2014, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 238 C 29/2014 projedná a rozhodne Městský soud v Brně.
O d ů v o d n ě n í:

Žalobou podanou 2. dubna 2014 se žalobce domáhá po žalovaném zaplacení částky 4.900 Kč s příslušenstvím.
Usnesením ze dne 25. listopadu 2016, č. j. 238 C 29/2014-77, vyslovil Městský soud v Brně svou místní nepříslušnost (bod I. výroku), s tím, že věc bude po právní moci usnesení předložena Nejvyššímu soudu [ k rozhodnutí o určení místní příslušnosti dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ) ] (bod II. výroku).
Následně předložil Městský soud v Brně věc Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu.
Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. (ve znění pozdějších předpisů), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, tedy rozhodl podle citovaného ustanovení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Městský soud v Brně, u kterého bylo řízení zahájeno a který již ve věci rozhodoval (o částečném zpětvzetí žaloby usnesením ze dne 24. března 2016, č. j. 238 C 29/2014-45, o zrušení platebního rozkazu usnesením ze dne 29. srpna 2016, č. j. 238 C 29/2014-62).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 31. ledna 2017
JUDr. Zdeněk K r č m á ř
předseda senátu