29 Nd 181/2015
Datum rozhodnutí: 30.07.2015
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř., § 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001Sb.29 Nd 181/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Jiřího Zavázala v exekuční věci oprávněného Komerční banky, a. s., se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, identifikační číslo osoby 45317054, zastoupeného JUDr. Romanem Majerem, advokátem, se sídlem v Praze 4 Michli, Vyskočilova 1326/5, PSČ 140 00, proti povinnému Š. S. , pro 10 261 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 73 EXE 3135/2013, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 73 EXE 3135/2013 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 9.

Odůvodnění:

Návrhem ze dne 16. července 2013, podaným u soudního exekutora JUDr. Marcela Smékala, Exekutorský úřad Praha - východ, se oprávněný domáhal provedení exekuce vůči povinnému pro pohledávku ve výši 10 261 Kč s příslušenstvím. Dne 2. srpna 2013 Obvodní soud pro Prahu 9 pověřil vedením exekuce soudního exekutora JUDr. Marcela Smékala.
Obvodní soud pro Prahu 9 usnesením ze dne 30. března 2015, č. j. 73 EXE 3135/2013-52, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí, který soud věc projedná a rozhodne.
Podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne. Srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, které je stejně jako další rozhodnutí Nejvyššího soudu označené níže veřejnosti dostupné též na webových stránkách Nejvyššího soudu.
Příslušnost exekučního soudu upravuje § 45 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu). Z ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu vyplývá, že místně příslušným exekučním soudem je okresní soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.
Ze zjištění soudu prvního stupně vyplynulo, že povinný, který je cizincem (občanem jiného členského státu Evropské unie), nemá (a neměl ani ke dni zahájení exekučního řízení) povolen přechodný či trvalý pobyt na území České republiky (srov. § 87a a § 87g zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a změně některých zákonů). Současně není známo místo, kde má povinný majetek.
S ohledem na výše uvedené Nejvyšší soud, přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Obvodní soud pro Prahu 9. Jde o soud, u něhož bylo řízení zahájeno, který již provedl řadu úkonů ve věci (především vydal pověření pro vedení exekuce) a který současně i vydal exekuční titul (srov. v této souvislosti též důvody usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněného pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. července 2015
Mgr. Milan Polášek předseda senátu