29 Nd 180/2016
Datum rozhodnutí: 08.12.2016
Dotčené předpisy: § 104a o. s. ř.29 Nd 180/2016

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Zavázala a soudců JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Filipa Cilečka v právní věci žalobce K. M. , proti žalovanému označenému jako Krajský soud v Plzni , o vyslovení absolutní nelegitimnosti rozsudku a zaplacení částky 1.400.000 Kč, takto:


I. K projednání a rozhodnutí věci v prvním stupni jsou příslušné okresní soudy.
II. Věc se postupuje k dalšímu řízení Okresnímu soudu Plzeň-město.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobou (podanou u Nejvyššího soudu dne 24. května 2016) žalobce požaduje, aby Nejvyšší soud vyslovil, že rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 13. ledna 2010, č. j. 12 Co 275/2007-298, je absolutně nelegitimní , a dále uložil žalovanému (označenému jako Krajský soud v Plzni ) zaplatit žalobci částku 1.400.000 Kč.
Podle § 104a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), bylo-li řízení zahájeno u Nejvyššího soudu nebo byla-li věc Nejvyššímu soudu předložena vrchním soudem, Nejvyšší soud rozhodne, které soudy jsou k projednání a rozhodnutí věci příslušné v prvním stupni, není-li sám věcně příslušný (odstavec 4). V usnesení, jímž bylo rozhodnuto, že k projednání a rozhodnutí věci jsou příslušné v prvním stupni jiné soudy, než u kterých bylo řízení zahájeno, se rovněž uvede soud, jemuž bude věc postoupena k dalšímu řízení; ustanovení § 105 tím není dotčeno (odstavec 6).
Vzhledem k tomu, že Nejvyšší soud není podle žádného ustanovení občanského soudního řádu v prvním stupni věcně příslušný k projednání a rozhodnutí podaného návrhu (žádný zvláštní předpis tak nestanoví, srov. § 9 odst. 3 o. s. ř.), postupoval podle ustanovení § 104a odst. 4 o. s. ř. a rozhodl, že k projednání a rozhodnutí dané věci jsou v prvním stupni příslušné okresní soudy (§ 9 odst. 1 o. s. ř.). Podle ustanovení § 104a odst. 6 o. s. ř. současně Nejvyšší soud věc postoupil Okresnímu soudu Plzeň-město, který je obecným soudem označeného žalovaného (§ 84 a § 85 o. s. ř.). Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek. V Brně dne 8. prosince 2016

JUDr. Jiří Z a v á z a l
předseda senátu