29 Nd 129/2013
Datum rozhodnutí: 27.06.2013
Dotčené předpisy: § 14 odst. 1 o. s. ř., § 14 odst. 4 o. s. ř., § 16 odst. 1 o. s. ř.
29 Nd 129/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Filipa Cilečka a Mgr. Milana Poláška v exekuční věci oprávněné Generali Pojišťovna a. s., se sídlem v Praze 2, Bělehradská 132, identifikační číslo osoby 61 85 98 69, zastoupené JUDr. Romanem Majerem, advokátem, se sídlem v Praze, Vyskočilova 1326/5, PSČ 140 00, proti povinné TEMPLUM - společenské hry s. r. o., se sídlem v Praze 5, Radlická 49, PSČ 150 00, identifikační číslo osoby 25 77 69 41, pro 8.634,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 36 EXE 816/2010, o námitce podjatosti, takto:

Soudci Vrchního soudu v Praze JUDr. Ladislav Derka, JUDr. Daniela Menclová, JUDr. Alexandra Jiříčková, JUDr. Zdeněk Kovařík, Mgr. Milena Filingerová, JUDr. Vladislava Riegrová, Ph. D., JUDr. Petr Baierl, JUDr. Ivana Wolfová, JUDr. Iva Horáková a JUDr. Marie Grygarová , nejsou vyloučeni z projednání a rozhodnutí věci, vedené u tohoto soudu pod sp. zn. Nco 39/2013.
O d ů v o d n ě n í :

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 36 EXE 816/2010 předložil Městský soud v Praze (u něhož je vedena pod sp. zn. 1 Nc 1607/2013) Vrchnímu soudu v Praze k rozhodnutí o námitce podjatosti vznesené povinnou proti všem soudcům Městského soudu v Praze. Vrchní soud v Praze, u kterého je věc vedena pod sp. zn. Nco 39/2013, ji předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o námitce podjatosti uplatněné povinnou proti všem soudcům označeného soudu.
Povinná opakovanými podáními namítla podjatost všech soudců pražských soudů a to zejména z důvodu zjištěné a prokázané soudcovské kriminality u Městského soudu v Praze (i Obvodního soudu pro Prahu 5 i Vrchního soudu v Praze) 1999 2013 .
Nejvyšší soud jako nadřízený soud (§ 16 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu dále jen o. s. ř. ) dospěl k závěru, že námitka vyloučení soudců Vrchního soudu v Praze není důvodná.
Podle ustanovení § 14 o. s. ř. soudci a přísedící jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti (odstavec 1). Důvodem k vyloučení soudce (přísedícího) nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech (odstavec 4).
Poměr k věci může vyplývat především z přímého právního zájmu soudce na projednávané věci. Tak je tomu v případě, kdy soudce sám by byl účastníkem řízení, ať na straně žalobce či na straně žalovaného, nebo v případě, že by mohl být rozhodnutím soudu přímo dotčen ve svých právech (např. kdyby jinak mohl být vedlejším účastníkem). Vyloučen je také soudce, který získal o věci poznatky jiným způsobem, než z dokazování při jednání (např. jako svědek vnímal skutečnosti, které jsou předmětem dokazování). Soudcův poměr k účastníkům nebo k jejich zástupcům pak může být založen především příbuzenským nebo jemu obdobným vztahem (srov. ustanovení § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku), jemuž na roveň může v konkrétním případě stát vztah přátelský či naopak nepřátelský.
O žádný ze shora uvedených případů však v projednávané věci nejde.
Podle rozvrhu práce Vrchního soudu v Praze má věc vedenou u tohoto soudu pod sp. zn. Nco 39/2013 projednat a rozhodnout senát 9 Cmo, v němž působí soudci JUDr. Ladislav Derka, JUDr. Daniela Menclová a JUDr. Alexandra Jiříčková, popřípadě senát 5 Cmo složený ze soudců JUDr. Zdeňka Kovaříka, Mgr. Mileny Filingerové a JUDr. Vladislavy Riegrové, Ph. D., respektive zastupující senát 2 Cmo, v němž jsou zařazeni soudci JUDr. Petr Baierl, JUDr. Ivana Wolfová, JUDr. Iva Horáková a JUDr. Marie Grygarová.
Všichni jmenovaní soudci shodně uvedli, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, pro které by měli být vyloučeni z projednávání a rozhodnutí předmětné věci, a že nemají žádný vztah k účastníkům řízení ani k jejich zástupcům a ani k projednávané věci.
V posuzovaném případě nebyly zjištěny žádné okolnosti, z nichž by bylo možné dovodit, že je tu důvod pochybovat o nepodjatosti soudců Vrchního soudu v Praze vyjmenovaných ve výroku. Uvedení soudci nemají k věci, k účastníkům ani k jejich zástupcům jak vyplývá z jejich vyjádření z hlediska ustanovení § 14 odst. 1 o. s. ř. žádný vztah, který by mohl představovat důvod k jejich vyloučení z projednávání a rozhodnutí věci, a takový vztah nelze dovodit ani z argumentace povinné.
Nejvyšší soud rozhodl, že označení soudci Vrchního soudu v Praze nejsou vyloučeni z projednání a rozhodnutí dané věci
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 27. června 2013


JUDr. Petr Gemmel
předseda senátu