29 Nd 102/2014
Datum rozhodnutí: 29.04.2014
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.29 Nd 102/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a Mgr. Ing. Davida Bokra, v právní věci žalobkyně AB 5 B. V., soukromá společnost s ručením omezeným , se sídlem v Amsterodamu, Strawinskylaan 933, WTC Twr B, 1077XX, Nizozemí, registrační číslo 34192873, zastoupené JUDr. Vladimírem Muzikářem, advokátem, se sídlem v Brně, Havlíčkova 127/13, PSČ 602 00, proti žalovanému J. H. , o zaplacení částky 29.413,43 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 213 C 148/2011, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 213 C 148/2011 projedná a rozhodne Městský soudu v Brně.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobou podanou k Městskému soudu v Brně dne 12. srpna 2011 se žalobkyně domáhá zaplacení částky 29.413,43 Kč s příslušenstvím.
Městský soud v Brně usnesením ze dne 5. prosince 2013, č. j. 213 C 148/2011-64, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne v souladu s § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963, občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ). Jde v pořadí o druhé rozhodnutí soudu prvního stupně podle § 105 odst. 2 o. s. ř., když jeho předchozí usnesení ze dne 7. srpna 2012, č. j. 213 C 148/2011-29, kterým vyslovil svou místní nepříslušnost a věc postoupil Okresnímu soudu v Tachově jako soudu místně příslušnému, Krajský soud v Brně usnesením ze dne 12. srpna 2013, č. j. 27 Co 55/2013-48, k odvolání žalobkyně zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení, ztotožňuje se s argumentací i závěrem soudu prvního stupně, podle něhož je dohoda o prorogaci v obchodních podmínkách spotřebitelské smlouvy absolutně neplatná pro rozpor se zákonem (§ 55 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník), vytýkaje mu však neopodstatněnost vyslovení nepříslušnosti a postoupení věci Okresnímu soudu v Tachově.
Z obsahu spisu vyplývá, že žalovaný je hlášen k trvalému pobytu v sídle obecního úřadu a jeho faktické bydliště se nepodařilo zjistit.
Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
S přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení vyjádřené v § 6 o. s. ř. určil Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř. místně příslušným pro projednání a rozhodnutí výše označené věci Městský soud v Brně, u nějž bylo řízení zahájeno.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. dubna 2014

JUDr. Petr Šuk předseda senátu