29 Nd 101/2014
Datum rozhodnutí: 30.04.2014
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.29 Nd 101/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Petra Šuka a Mgr. Ing. Davida Bokra, v právní věci žalobkyně AB 5 B. V., soukromá společnost s ručením omezeným , se sídlem v Amsterodamu, Strawinskylaan 933, WTC Twr B, 1077XX, Nizozemí, registrační číslo 34192873, zastoupené JUDr. Vladimírem Muzikářem, advokátem, se sídlem v Brně, Havlíčkova 127/13, PSČ 602 00, proti žalovanému M. M. , o zaplacení částky 1.749,79 Kč s příslušenstvím a o zaplacení smluvní pokuty 439,65 Kč, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 214 C 198/2010, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 214 C 198/2010 projedná a rozhodne Městský soud v Brně.

Odůvodnění:

Žalobou podanou k Městskému soudu v Brně dne 3. prosince 2010 se žalobkyně domáhá zaplacení částky 1.749,79 Kč s příslušenstvím a zaplacení smluvní pokuty 439,65 Kč.
Městský soud v Brně usnesením ze dne 7. ledna 2014, č. j. 214 C 198/2010-74, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne, v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ). Jde v pořadí o druhé rozhodnutí soudu prvního stupně podle § 105 odst. 2 o. s. ř., když jeho předchozí usnesení ze dne 14. června 2012, č. j. 214 C 198/2010-35, kterým vyslovil svou místní nepříslušnost a věc postoupil Okresnímu soudu v Ústí nad Orlicí jako soudu místně příslušnému, Krajský soud v Brně usnesením ze dne 21. května 2013, č. j. 47 Co 390/2012-62, k odvolání žalobkyně zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení, ztotožňuje se s argumentací i závěrem soudu prvního stupně, podle něhož je dohoda o prorogaci v obchodních podmínkách spotřebitelské smlouvy absolutně neplatná pro rozpor se zákonem (§ 55 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník), vytýkaje mu však neopodstatněnost vyslovení nepříslušnosti a postoupení věci Okresnímu soudu v Ústí nad Orlicí.
Z obsahu spisu vyplývá, že žalovaný je hlášen k trvalému pobytu v obci T., ze zprávy obce (č. l. 58) se však podává, že žalovaný se v této obci od dubna 2010 fakticky nezdržuje, přičemž v době podání zprávy (17. května 2013) již probíhalo správní řízení o zrušení trvalého pobytu žalovaného v této obci. Taktéž ani na adrese pro doručování (uváděné žalobkyní v žalobě) v obci O. se podle sdělení této obce (č. l. 60 spisu) žalovaný nezdržuje. Faktické bydliště žalovaného se tedy nepodařilo zjistit.
Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
S přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení vyjádřené v § 6 o. s. ř. určil Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř. místně příslušným pro projednání a rozhodnutí výše označené věci Městský soud v Brně, u nějž bylo řízení zahájeno.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 30. dubna 2014
JUDr. Filip Cileček předseda senátu