29 NSCR 99/2015
Datum rozhodnutí: 30.09.2015
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 bod věty před středníkem o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř., § 243f odst. 2 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSOS 38 INS 9761/2011 originál 29 NSČR 99/2015-B-38


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Gemmelem v insolvenční věci dlužnice Anny Heržyové , narozené 16. července 1955, bytem v Havířově, 17. listopadu 930/1, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 38 INS 9761/2011, o zrušení schváleného oddlužení, o dovolání dlužnice proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 2. dubna 2015, č. j. KSOS 38 INS 9761/2011, 2 VSOL 222/2015-B-27, takto:
Dovolací řízení se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í :

Vrchní soud v Olomouci k odvolání dlužnice usnesením ze dne 2. dubna 2015, č. j. KSOS 38 INS 9761/2011, 2 VSOL 222/2015-B-27, potvrdil usnesení ze dne 2. února 2015, č. j. KSOS 38 INS 9761/2011-B-16, jímž Krajský soud v Ostravě (dále jen insolvenční soud ) zrušil schválené oddlužení dlužnice Anny Heržyové a na její majetek prohlásil konkurs.
Proti usnesení odvolacího soudu podala dlužnice dovolání (B-31).
Jelikož při podání dovolání nebyla dovolatelka zastoupena advokátem, ani nedoložila, že má sama odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů dále jen o. s. ř. ), insolvenční soud ji usnesením ze dne 30. června 2015, č. j. KSOS 38 INS 9761/2011-B-32, doručeným dovolatelce zvlášť dne 2. července 2015 (srov. doručenku u č. l. B-32), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranila ve lhůtě do sedmi dnů ode dne doručení usnesení a současně ji poučil o následcích nečinnosti, jakož i o možnosti požádat o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce z řad advokátů.
Dovolatelka na výše uvedené usnesení insolvenčního soudu reagovala žádostí o prodloužení lhůty za účelem zajištění zastoupení (B-33); insolvenční soud sdělením zveřejněným v insolvenčním rejstříku dne 16. července 2015 (a doručeným dovolatelce zvlášť dne 21. července 2015) žádosti dovolatelky vyhověl a prodloužil jí lhůtu k odstranění nedostatku podmínky povinného zastoupení do 30. července 2015.
Dovolatelka nedostatek povinného zastoupení neodstranila ani ve lhůtě určené ve výzvě insolvenčního soudu, ani později; Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 věty před středníkem, § 104 odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. řízení o jejím dovolání zastavil.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. září 2015
JUDr. Petr Gemmel předseda senátu