29 NSCR 97/2014
Datum rozhodnutí: 30.09.2014
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSPL 65 INS 2077/2014 29 NSČR 97/2014-A-17

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Jiřího Zavázala v insolvenční věci dlužníka Georgi Yordanov Petkov , narozeného 29. června 1971, posledně bytem v Plzni, Kollárova 1927/3, PSČ 301 00, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 65 INS 2077/2014, o insolvenčním návrhu věřitele České spořitelny, a. s. , se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, identifikační číslo osoby 45244782, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 65 INS 2077/2014 projedná a rozhodne Krajský soud v Plzni.
O d ů v o d n ě n í:
Insolvenční m návrhem podaným u Krajského soudu v Plzni (dále též insolvenční soud ) 28. ledna 2014, se insolvenční navrhovatel domáhá zjištění úpadku dlužníka .
Usnesením ze dne 7. května 2014, č. j. KSPL 65 INS 2077/2014-A-11 (ve znění opravného usnesení ze dne 24. června 2014, č. j. KSPL 65 INS 2077/2014-A-12), vyslovil insolvenční soud svou místní nepříslušnost (bod I. výroku), s tím, že věc se předkládá Nejvyššímu soudu k určení, který místně příslušný soud ji projedná a rozhodne (bod II. výroku). Poté věc předložil Nejvyššímu soudu k onomu určení.
Podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, tedy rozhodl podle citovaného ustanovení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Krajský soud v Plzni, v jehož obvodu (v Plzni) byl dlužník (bulharský státní občan) podle sdělení Ministerstva vnitra ze 17. března 2014 (A-10) naposledy hlášen.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně 30. září 2014
JUDr. Zdeněk K r č m á ř, v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Lucie Žouželová