29 NSCR 97/2013
Datum rozhodnutí: 31.10.2013
Dotčené předpisy: § 241a odst. 2 o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD KSBR 27 INS 1109/2012
ČESKÉ REPUBLIKY 29 NSČR 97/2013-A-77


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Petra Gemmela v insolvenční věci dlužníka Kaskády s. r. o. , se sídlem v Brně, Tůmova 2245/13, PSČ 616 00, identifikační číslo osoby 26897318, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 27 INS 1109/2012, o insolvenčním návrhu věřitelů 1/ ZLS bytové domy a. s. , se sídlem ve Zlíně, Bartošova 5532, PSČ 760 01, identifikační číslo osoby 28315472, zastoupeného Mgr. Michaelem Buchlovským, advokátem, se sídlem v Brně, Kopečná 987/11, PSČ 602 00 a 2/ JUDr. Rudolfa Daniela , narozeného 22. července 1951, bytem ve Zlíně, Fabiánka II/233, PSČ 760 01, o dovolání dlužníka, zastoupeného JUDr. Petrem Poledníkem, advokátem, se sídlem v Brně, Příkop 843/4, PSČ 602 00, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 4. července 2013, č. j. KSBR 27 INS 1109/2012, 3 VSOL 415/2013-A-71, takto:

Dovolání se odmítá .

O d ů v o d n ě n í:

Vrchní soud v Olomouci k odvolání dlužníka Kaskády s. r. o. v záhlaví označeným usnesením potvrdil v bodech I. a II. výroku usnesení ze dne 15. dubna 2013, č. j. KSBR 27 INS 1109/2012-A-49, jímž Krajský soud v Brně zjistil úpadek dlužníka a na jeho majetek prohlásil konkurs.
Proti usnesení odvolacího soudu podal dlužník dovolání, které Nejvyšší soud odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), neboť neobsahuje vymezení toho, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (srov. § 241a odst. 2 o. s. ř.), a v dovolacím řízení pro tuto vadu nelze pokračovat.
Podle ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř., v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, vymezení důvodu dovolání, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).
Dle ustanovení § 237 o. s. ř. pak platí, že není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.
Požadavek, aby dovolatel v dovolání uvedl, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, je podle § 241a odst. 2 o. s. ř. obligatorní náležitostí dovolání. Může-li být dovolání přípustné jen podle § 237 o. s. ř. (jako v této věci), je dovolatel povinen v dovolání vymezit, které z tam uvedených hledisek považuje za splněné (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. srpna 2013, sen. zn. 29 NSČR 55/2013, dostupné na webových stránkách Nejvyššího soudu ). Tomuto požadavku dovolatel nedostál.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 31. října 2013
JUDr. Zdeněk Krčmář, v. r. předseda senátu
Za správnost vyhotovení: Marie Krchňavá