29 NSCR 93/2013
Datum rozhodnutí: 31.10.2013
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD KSCB 26 INS 15715/2013
ČESKÉ REPUBLIKY 29 NSČR 93/2013-A-32


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Milanem Poláškem v insolvenční věci dlužníka DRAV TRANS s. r. o. , se sídlem v Českých Budějovicích 6, Žižkova tř. 309/12, PSČ 370 01, identifikační číslo osoby 26016761, zastoupeného JUDr. Petrem Stoklasem, advokátem se sídlem v Ostravě - Moravské Ostravě, Masná 1324/1, PSČ 702 00, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. KSCB 26 INS 15715/2013, o insolvenčním návrhu dlužníka, o záloze na náklady insolvenčního řízení, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. července 2013, č. j. KSCB 26 INS 15715/2013, 1 VSPH 1095/2013-A-16, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í:

Krajský soud v Českých Budějovicích (dále jen insolvenční soud ) usnesením ze dne 20. června 2013, č. j. KSCB 26 INS 15715/2013-A-10, uložil dlužníku zaplatit ve lhůtě 7 dnů ode dne právní moci usnesení zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,- Kč.
K odvolání dlužníka Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným rozhodnutím usnesení insolvenčního soudu změnil tak, že uložil dlužníku zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000,- Kč ve lhůtě 15 dnů ode dne právní moci rozhodnutí.
Usnesení odvolacího soudu napadl dlužník dovoláním (č. l. A-20), které vzal posléze zpět podáním ze dne 11. října 2013 (č. l. A-24).
Nejvyšší soud tudíž na základě tohoto dispozitivního úkonu dlužníka zastavil dovolací řízení podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. října 2013
Mgr. Milan Polášek, v. r.
pověřený člen senátu

Za správnost vyhotovení: Marie Krchňavá