29 NSCR 90/2014
Datum rozhodnutí: 29.08.2014
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 241a odst. 2 o. s. ř., § 243f odst. 2 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSPL 56 INS 18249/2011
29 NSČR 90/2014-B-153


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Krčmářem v insolvenční věci dlužnice Jiřiny Marešové, narozené 19. května 1956, bytem v Plzni, Perlová 63/8, PSČ 301 00, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 56 INS 18249/2011, o návrhu dlužnice, aby insolvenční správce byl zproštěn funkce, o dovolání dlužnice zastoupené JUDr. Milanem Hulíkem, Ph. D., advokátem, se sídlem v Praze 1, Bolzanova 1615/1, PSČ 110 00, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. května 2014, č. j. KSPL 56 INS 18249/2011, 1 VSPH 823/2014-B-146, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 25. března 2014, č. j. KSPL 56 INS 18249/2011-B-140, zamítl Krajský soud v Plzni (dále jen insolvenční soud ) návrh dlužnice, aby insolvenční správce majetkové podstaty dlužnice Mgr. Petr Brož byl zproštěn výkonu funkce.
K odvolání dlužnice Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu.
Proti usnesení odvolacího soudu podala dlužnice dovolání, vytýkajíc odvolacímu soudu, že zatížil řízení vadou dle § 241a odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ) [v dovolání dále konkretizovanou] a požadujíc, aby Nejvyšší soud zrušil rozhodnutí soudů obou stupňů a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.
Podle ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř., je obligatorní náležitostí dovolání požadavek, aby dovolatel v dovolání uvedl, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání. Může-li být dovolání přípustné jen podle § 237 o. s. ř. (jako v této věci), je dovolatel povinen v dovolání vymezit, které z tam uvedených hledisek považuje za splněné, přičemž k projednání dovolání nepostačuje pouhá citace textu ustanovení § 237 o. s. ř. (či jeho části).
K vymezení přípustnosti dovolání srov. především usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. září 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uveřejněné pod číslem 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, které je (stejně jako další rozhodnutí Nejvyššího soudu zmíněné níže) dostupné na webových stránkách Nejvyššího soudu. Srov. ostatně též usnesení Ústavního soudu ze dne 21. ledna 2014, sp. zn. I. ÚS 3524/13, ze dne 12. února 2014, sp. zn. IV. ÚS 3982/13, ze dne 17. dubna 2014, sp. zn. III. ÚS 695/14 a ze dne 24. června 2014, sp. zn. IV. ÚS 1407/14 (dostupná na webových stránkách Ústavního soudu).
Údaj o tom, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, se z dovolání (posuzováno podle jeho obsahu) nepodává.
Předseda senátu Nejvyššího soudu tudíž odmítl dovolání podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. (ve spojení s ustanovením § 243f odst. 2 o. s. ř.), neboť neobsahuje vymezení toho, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.), a v dovolacím řízení pro tuto vadu nelze pokračovat.
S přihlédnutím k době vydání dovoláním napadeného rozhodnutí je pro účely posouzení přípustnosti dovolání rozhodný občanský soudní řád v aktuálním znění (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 2014, sen. zn. 29 NSČR 45/2014).
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. srpna 2014
JUDr. Zdeněk Krčmář, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Marie Pezlarová