29 NSCR 9/2017
Datum rozhodnutí: 31.01.2017
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSUL 44 INS 26117/2015 originál 29 NSČR 9/2017-A-25
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců Mgr. Tomáše Brauna a JUDr. Zdeňka Krčmáře v insolvenční věci dlužníků a) Márie Cinové , narozené 28. března 1958, a b) Michala Ciny , narozeného 16. srpna 1957, obou bytem ve Vesci - Krabčicích 32, PSČ 413 01, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 44 INS 26117/2015, o insolvenčním návrhu dlužníků, o dovolání dlužníků proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 5. října 2016, č. j. KSUL 44 INS 26117/2015, 1 VSPH 282/2016-A-15, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í:

V záhlaví označeným usnesením Vrchní soud v Praze k odvolání dlužníků potvrdil usnesení ze dne 20. ledna 2016, č. j. KSUL 44 INS 26117/2015-A-10, jímž Krajský soud v Ústí nad Labem (dále jen insolvenční soud ) zastavil řízení o insolvenčním návrhu dlužníků, spojeném se společným návrhem na povolení oddlužení, pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení.
Usnesení odvolacího soudu napadli dlužníci dovoláním (A-18).
Jelikož při podání dovolání nebyli dovolatelé zastoupeni advokátem, ani nedoložili, že sami mají odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění - dále jen o. s. ř. ), insolvenční soud je usnesením ze dne 15. listopadu 2016, č. j. KSUL 44 INS 26117/2015-A-19, doručeným dovolatelům zvlášť nejpozději dne 1. prosince 2016 (srov. doručenky u A-19 a sdělení u A-20 a A-21), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranili do 15 dnů od doručení usnesení.
Nedostatek povinného zastoupení dovolatelé neodstranili ve lhůtě určené ve výzvě ani později, přes poučení o následcích nečinnosti. Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jejich dovolání zastavil.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkům se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 31. ledna 2017 Mgr. Milan P o l á š e k předseda senátu