29 NSCR 9/2014
NEJVYŠŠÍ SOUD OBČANSKOPRÁVNÍ A OBCHODNÍ KOLEGIUM Bu r e š o v a 2 0 , 6 5 7 3 7 Br n o te l. : 5 4 1 5 9 3 1 1 1 , f a x : 5 4 1 2 1 8 8 0 4 e-ma il: p o d a te ln a @ n s o u d . c z

Krajský soud v Ústí nad Labem pobočka v Liberci

V Brně dne 24. července 2014 sp. zn.: 29 NSČR 9/2014 sp. zn.: 29 NSČR 10/2014

Věc: dovolání-vrácení elektronicky předloženého spisu

V příloze vracím bez rozhodnutí o dovolání elektronicky předložený spis Vašeho soudu sp. zn. KSLB 76 INS 1938/2011, který byl Nejvyššímu soudu předložen k rozhodnutí o dovolání věřitelky Mgr. Lenky Parsons proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4. září 2012, č. j. KSLB 76 INS 1938/2011, 3 VSPH 1166/2012-B-39 a usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10. října 2013, č. j. KSLB 76 INS 1938/2011, 2 VSPH 1210/2013-B-54. S ohledem na to, že dlužnice dosud neuhradila soudní poplatek z dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4. září 2012, insolvenční soud neměl předkládat věc Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o tomto dovolání. Nejprve je totiž nutno rozhodnout o dovolání dlužnice proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10. října 2013, jímž odvolací soud potvrdil usnesení insolvenčního soudu o nevyhovění žádosti dovolatelky o osvobození od soudních poplatků z podaného dovolání. Nebude-li tomuto dovolání vyhověno a dovolatelka neuhradí soudní poplatek, bude na insolvenčním soudu, aby dovolací řízení o dovolání dlužnice proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4. září 2012 zastavil. Při předložení spisu s dovoláním dlužnice proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10. října 2013 insolvenční soud v předkládací zprávě správně uvedl, že dovolací řízení zahájené podáním dlužnice ze dne 9. prosince 2013 trpí nedostatkem podmínky řízení dle § 241 o. s. ř. (dlužnice nebyla ani při podání tohoto dovolání zastoupena advokátem, ani nedoložila, že má sama odpovídající právnické vzdělání), přičemž výstižně poznamenal, že dovolatelka nemá nárok na ustanovení právního zástupce (potud odkázal na pravomocné usnesení na č. l. B-45, jímž nevyhověl její žádosti na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení). Výše uvedené však nezbavuje insolvenční soud povinnosti pokusit se před předložením věci Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o dovolání odstranit tento nedostatek bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení. Povinností insolvenčního soudu tak bylo vyzvat dlužnici postupem dle § 241b odst. 2 o. s. ř. ke splnění podmínky povinného zastoupení. Přestože insolvenční soud již pravomocně rozhodl o tom, že se nevyhovuje žádosti dovolatelky o ustanovení zástupce pro dovolací řízení, nelze vyloučit, že dlužnice tento nedostatek sama odstraní (udělí plnou moc advokátovi, který sepíše řádné dovolání). Opětovné předložení insolvenčního spisu Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o podaném dovolání bude proto přicházet v úvahu až poté, co soud prvního stupně dovolatelku vyzve ke splnění podmínky povinného zastoupení dle § 241 o. s. ř. a uplyne zákonná lhůta podle § 241b odst. 3 věty druhé její části před středníkem o. s. ř.

Mgr. Milan P o l á š e k , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Marie Pezlarová