29 NSCR 89/2015
Datum rozhodnutí: 30.09.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř., § 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř.
KSHK 40 INS 35112/2013 l 29 NSČR 89/2015-B-37


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Gemmelem v insolvenční věci dlužníka Silvatres HK a. s., se sídlem v Hradci Králové, Collinova 421, PSČ 500 03, identifikační číslo osoby 28 76 76 32, o návrzích na zrušení konkursu a na odvolání zástupce věřitelů, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 40 INS 35112/2013, o dovolání Mgr. Tomáše Gartšíka , advokáta, se sídlem v Brně, Divadelní 616/4, PSČ 602 00, jako insolvenčního správce společnosti D&D Projekt spol. s r. o., identifikační číslo osoby 27 68 42 11, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 24. března 2015, č. j. KSHK 40 INS 35112/2013, 2 VSPH 1937/2014-B-25, takto:

Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 24. března 2015, č. j. KSHK 40 INS 35112/2013, 2 VSPH 1937/2014-B-25, odmítl odvolání Mgr. Tomáše Gartšíka, insolvenčního správce společnosti D&D Projekt spol. s r. o. (dále též jen insolvenční správce společnosti ), proti usnesení ze dne 8. srpna 2014, č. j. KSHK 40 INS 35112/2013-B-16, jímž Krajský soud v Hradci Králové rozhodl o tom, že se nepřihlíží k návrhu Mgr. Tomáše Gartšíka na zrušení konkursu a na odvolání zástupce věřitelů z funkce.
Proti usnesení odvolacího soudu podal insolvenční správce společnosti dovolání, domáhaje se zrušení rozhodnutí odvolacího soudu.
Insolvenční správce dlužníka (Indra - Šebesta v. o. s.) má dovolání insolvenčního správce společnosti za nepřípustné.
Nejvyšší soud dovolání insolvenčního správce společnosti podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), odmítl jako nepřípustné [§ 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř.].
Učinil tak proto, že již v usnesení ze dne 22. května 2013, sen. zn. 29 NSČR 35/2013, uveřejněném v časopise Soudní judikatura č. 5, ročník 2014, pod číslem 62, formuloval a odůvodnil závěr, že proti usnesení, jímž odvolací soud odmítl odvolání, není dovolání přípustné podle žádného z ustanovení občanského soudního řádu, která přípustnost dovolání upravují, když mimořádným opravným prostředkem, jenž v takovém případě slouží k prověření správnosti rozhodnutí odvolacího soudu, je žaloba pro zmatečnost podle ustanovení § 229 odst. 4 o. s. ř.
S přihlédnutím k době vydání napadeného rozhodnutí je pro dovolací řízení rozhodný občanský soudní řád ve znění účinném od 1. ledna 2014 (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 2014, sen. zn. 29 NSČR 45/2014, uveřejněné pod číslem 80/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, dovolateli, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenční ho řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. září 2015

JUDr. Petr G e m m e l
předseda senátu