29 NSCR 87/2015
Datum rozhodnutí: 31.08.2015
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř.KSOS 22 INS 14660/2014 29 NSČR 87/2015-A-25


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Gemmelem v insolvenční věci dlužníka Pavla Hasaly, narozeného 2. září 1969, bytem ve Frýdlantu nad Ostravicí, Nerudova 710, zastoupeného Mgr. Evou Budínovou, advokátkou, se sídlem ve Frýdku - Místku, Dobrovského 724, PSČ 738 01, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 22 INS 14660/2014, o insolvenčním návrhu dlužníka, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. září 2014, č. j. KSOS 22 INS 14660/2014, 1 VSOL 1050/2014-A-11, takto:

Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Vrchní soud v Olomouci k odvolání dlužníka usnesením ze dne 30. září 2014, č. j. KSOS 22 INS 14660/2014, 1 VSOL 1050/2014-A-11, potvrdil usnesení ze dne 23. června 2014, č. j. KSOS 22 INS 14660/2014-A-6, jímž Krajský soud v Ostravě (dále jen insolvenční soud ) odkazuje na ustanovení § 128 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) odmítl jako vadný insolvenční návrh dlužníka.
Proti tomuto usnesení podal dlužník dovolání, které Nejvyšší soud podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), odmítl.
Učinil tak proto, že dovolání (posuzováno podle jeho obsahu - § 41 odst. 2 o. s. ř.) neobsahuje žádný údaj o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, tedy které z hledisek uvedených v ustanovení § 237 o. s. ř. považuje za splněné (k tomu srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. května 2013, sp. zn. 29 Cdo 1172/2013 a ze dne 25. září 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uveřejněná pod čísly 80/2013 a 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, jakož i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. srpna 2013, sen. zn. 29 NSČR 55/2013, ze dne 29. srpna 2013, sp. zn. 29 Cdo 2488/2013 a ze dne 28. listopadu 2013, sp. zn. 29 ICdo 43/2013 a usnesení Ústavního soudu ze dne 21. ledna 2014, sp. zn. I. ÚS 3524/13, ze dne 17. dubna 2014, sp. zn. III. ÚS 695/14, ze dne 24. června 2014, sp. zn. IV. ÚS 1407/14 a ze dne 12. srpna 2015, sp. zn. IV. ÚS 3548/14).
S přihlédnutím k době vydání napadeného rozhodnutí je pro dovolací řízení rozhodný občanský soudní řád ve znění účinném od 1. ledna 2014 (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 2014, sen. zn. 29 NSČR 45/2014, uveřejněné pod číslem 80/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 31. srpna 2015
JUDr. Petr G e m m e l předseda senátu