29 NSCR 81/2017
Datum rozhodnutí: 28.04.2017
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSBR 30 INS 26082/2014 originál 29 NSČR 81/2017-A-51


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Krčmářem v insolvenční věci dlužnice Markéty Červenkové , narozené 23. dubna 1984, bytem ve Zlíně, náměstí Míru 12, PSČ 760 01, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 30 INS 26082/2014, o insolvenčním návrhu dlužnice, o dovolání dlužnice proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. září 2015, č. j. KSBR 30 INS 26082/2014, 3 VSOL 751/2015-A-27, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením ze dne 3. června 2015, č. j. KSBR 30 INS 26082/2014-A-22, zastavil Krajský soud v Brně (dále jen insolvenční soud ) řízení o insolvenčním návrhu dlužnice z 25. září 2014 pro neuhrazení zálohy na náklady insolvenčního řízení.
K odvolání dlužnice Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu.
Proti usnesení odvolacího soudu podala dlužnice dovolání (A-30).
Jelikož při podání dovolání nebyla dovolatelka zastoupena advokátem, ani nedoložila, že má sama odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále též jen o. s. ř. ), insolvenční soud ji usnesením ze dne 6. ledna 2016, č. j. KSBR 30 INS 26082/2014-A-31, vyzval k odstranění tohoto nedostatku do 2 měsíců od doručení rozhodnutí.
V reakci na výzvu požádala dlužnice o ustanovení zástupce z řad advokátů soud (A-34). O této žádosti rozhodl insolvenční soud usnesením ze dne 21. dubna 2016, č. j. KSBR 30 INS 26082/2014-A-39, tak, že ji zamítl (bod I. výroku) a (znovu) vyzval dlužnici k odstranění nedostatku povinného zastoupení, tentokráte do 2 měsíců od právní moci svého usnesení (bod II. výroku). K odvolání dlužnice Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 26. srpna 2016, č. j. KSBR 30 INS 26082/2014, 3 VSOL 660/2016-A-46 (doručeným dlužnici zvlášť dne 15. září 2016), potvrdil usnesení insolvenčního soudu z 21. dubna 2016 v bodě I. výroku; v rozsahu, v němž odvolání směřovalo proti bodu II. výroku, je odmítl. Usnesení insolvenčního soudu z 21. dubna 2016 nabylo právní moci (ve spojení s usnesením odvolacího soudu) dne 26. srpna 2016.
Nedostatek povinného zastoupení dovolatelka neodstranila (přes poučení o následcích nečinnosti) ve lhůtě určené usnesením insolvenčního soudu z 21. dubna 2016 [ počítané ode dne, kdy dlužnici bylo zvlášť doručeno usnesení odvolacího soudu - srov. § 74 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona)] ani později . Předseda senátu Nejvyššího soudu (§ 243f odst. 2 o. s. ř.) proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 28. dubna 2017
JUDr. Zdeněk K r č m á ř předseda senátu