29 NSCR 81/2015
NEJVYŠŠÍ SOUD OBČANSKOPRÁVNÍ A OBCHODNÍ KOLEGIUM Bu r e š o v a 2 0 , 6 5 7 3 7 Br n o te l. : 5 4 1 5 9 3 1 1 1 , f a x : 5 4 1 2 1 8 8 0 4 e-ma il: p o d a te ln a @ n s o u d . c z

Krajský soud v Ostravě

V Brně dne 11. srpna 2015 sp. zn.: 29 NSČR 81/2015

Rozhodnutí o nesouhlasu dle § 105 odst. 3 o. s. ř.-vrácení spisu

V příloze vracím bez rozhodnutí o nesouhlasu dle § 105 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) dovolání spis Vašeho soudu sp. zn. KSOS 25 INS 6112/2015. Spis jste Nejvyššímu soudu předložili chybně, jelikož (jak plyne z letité ustálené judikatury) soudem, který je ve smyslu § 105 odst. 3 o. s. ř. nadřízeným Krajskému soudu v Ostravě, je Vrchní soud v Olomouci (srov. stanovisko pléna Nejvyššího soudu z 27. června 1996, Plsn 1/96, uveřejněné pod číslem 48/1996 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

JUDr. Zdeněk K r č m á ř, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Ingrid Rafajová, DiS.

Příloha: spis sp. zn. KSOS 25 INS 6112/2015