29 NSCR 81/2014
Datum rozhodnutí: 24.07.2014
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSBR 32 INS 1054/2013 29 NSČR 81/2014-A-40


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Milana Poláška v insolvenční věci dlužnice Marty Milotové, narozené 16. února 1943, bytem v Obyčtově 120, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 32 INS 1054/2013, o insolvenčním návrhu dlužnice, o dovolání dlužnice proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26. března 2013, č. j. KSBR 32 INS 1054/2013, 1 VSOL 216/2013-A-10, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 21. ledna 2013, č. j. KSBR 32 INS 1054/2013-A-5, odmítl Krajský soud v Brně (dále též jen insolvenční soud ) [pro vady] insolvenční návrh dlužnice ze dne 15. ledna 2013, spojený s návrhem na povolení oddlužení.
K odvolání dlužnice Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 26. března 2013, č. j. KSBR 32 INS 1054/2013, 1 VSOL 216/2013-A-10, potvrdil usnesení insolvenčního soudu.
Dlužnice podala proti usnesení odvolacího soudu z 26. března 2013 dovolání (A-14). Jelikož při podání dovolání nebyla dlužnice zastoupena advokátem, ani nedoložila, že má sama odpovídající právnické vzdělání, požádala 2. srpna 2013 (poté, co ji insolvenční soud vyzval k odstranění nedostatku povinného zastoupení usnesením ze dne 6. června 2013, č. j. KSBR 32 INS 1054/2013-A-15) o přiznání osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce (A-18).
Usnesením ze dne 12. listopadu 2013, č. j. KSBR 32 INS 1054/2013-A-23, rozhodl insolvenční soud o žádosti dlužnice z 2. srpna 2013 tak, že nepřiznává dlužnici osvobození od soudních poplatků (bod I. výroku) a neustanovuje dlužnici zástupce (bod II. výroku).
K odvolání dlužnice odvolací soud usnesením ze dne 7. května 2014, č. j. KSBR 32 INS 1054/2013, 1 VSOL 46/2014-A-29, potvrdil usnesení insolvenčního soudu ze dne 12. listopadu 2013.
Řízení o dovolání dlužnice (A-32) proti usnesení odvolacího soudu ze dne 7. května 2014 pak Nejvyšší soud zastavil usnesením ze dne 23. července 2014, sen. zn. 29 NSČR 82/2014.
Jelikož dovolatelka neodstranila nedostatek povinného zastoupení (přes poučení o následcích nečinnosti) ani k výše označené výzvě insolvenčního soudu ani později, Nejvyšší soud podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), řízení o jejím dovolání zastavil.
Jen pro úplnost (v zájmu předejití dalších zbytečných sporů) Nejvyšší soud podotýká, že mu není neznámo, že dlužnice podnikla již 4 neúspěšné pokusy zformulovat řádný insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Kromě této věci jde o věci, jež byly vedeny u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 27 INS 2284/2010, sp. zn. KSBR 39 INS 29157/2012 a sp. zn. KSBR 39 INS 30739/2012.
Přitom již v řízení vedeném pod sp. zn. KSBR 27 INS 2284/2010 vybízel insolvenční soud dlužnici (a to dostatečně konkrétně), aby využila při sepisu nového insolvenčního návrhu služeb občanských poraden (srov. přípis insolvenčního soudu z 3. prosince 2010, A-13). Obdobného poučení se dlužnici dostalo v usnesení insolvenčního soudu ze dne 28. listopadu 2012, č. j. KSBR 39 INS 29157/2012-A-5, a přípisem insolvenčního soudu ze dne 3. ledna 2013 (A-5) ve věci vedené u insolvenčního soudu pod sp. zn. KSBR 39 INS 30739/2012.
Je rovněž zjevné, že dlužnice nebyla schopna zformulovat projednatelný insolvenční návrh ani prostřednictvím svého (ve všech označených řízeních stejného) obecného zmocněnce. Dlužnice by tedy předtím, než se znovu pokusí o řešení svého úpadku oddlužením, měla zvážit postup, který jí opakovaně doporučil insolvenční soud (neprojednatelný insolvenční návrh nelze než odmítnout), případně zvážit, zda ve smyslu § 30 o. s. ř. nepožádá insolvenční soud o ustanovení zástupce předtím, než podá další insolvenční návrh (pro účely sepisu a podání insolvenčního návrhu), jakkoli úspěšnost takové žádosti Nejvyšší soud předjímat nemůže.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. července 2014
JUDr. Zdeněk Krčmář, v. r. předseda senátu
Za správnost vyhotovení: Marie Pezlarová