29 NSCR 81/2013
Datum rozhodnutí: 20.03.2014
Dotčené předpisy: § 185 IZ., § 198 odst. 1 IZ.
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSLB 82 INS 10650/2012 29 NSČR 81/2013-P5-16


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Zavázala a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Zdeňka Krčmáře v insolvenční věci dlužníka Yosypa Bodnara , narozeného 26. března 1972, bytem v Pertolticích pod Ralskem 75, PSČ 471 24, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočky v Liberci pod sp. zn. KSLB 82 INS 10650/2012, o přihlášce pohledávky věřitele č. 5, o dovolání věřitele č. 5 HELP FINANCIAL s. r. o. , se sídlem v Kosmonosech, Příčná 1217, PSČ 293 06, identifikační číslo osoby 26440334, zastoupeného JUDr. Pavlínou Širůčkovou, advokátkou, se sídlem v Praze 1 - Novém Městě, Panská 895/6, PSČ 110 00, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 18. března 2013, č. j. KSLB 57 INS 10650/2012, 1 VSPH 313/2013-P5-7, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 31. ledna 2013, č. j. KSLB 57 INS 10650/2012-P5-2, Krajský soud v Ústí nad Labem pobočka v Liberci (dále jen insolvenční soud ) určil, že k přihlášené pohledávce věřitele č. 5 HELP FINANCIAL s. r. o., označené jako zákonný úrok z prodlení a přihlášené ve výši 19.387,55 Kč, se nepřihlíží ani v rozsahu, ve kterém byla zjištěna, tj. ani v částce 8.454,75 Kč (bod I. výroku). Dále insolvenční soud odmítl přihlášku pohledávky téhož věřitele co do výše 78.468,73 Kč s tím, že po právní moci usnesení bude nadále řízení o přihlášce pohledávky č. P 5 ( ) vedeno pro částku 34.775,- Kč (body II. a III. výroku).
K odvolání věřitele č. 5 Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu.
Dovolání věřitele č. 5 proti usnesení odvolacího soudu, jež může být přípustné jen podle § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), Nejvyšší soud odmítl podle § 243c odst. 1 a 2 o. s. ř.
Učinil tak proto, že rozhodnutí odvolacího soudu je v řešení dovoláním předestřené otázky v souladu se závěry, které Nejvyšší soud formuloval a odůvodnil v usnesení ze dne 18. července 2013, sen. zn. 29 NSČR 25/2011, uveřejněném pod číslem 105/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (a k nimž se dále přihlásil v usneseních ze dne 18. července 2013, sen. zn. 29 NSČR 36/2011, 29 NSČR 37/2011, 29 NSČR 38/2011, 29 NSČR 1/2012 a 29 NSČR 14/2013 a ze dne 31. října 2013, sen. zn. 29 NSČR 86/2013), podle nichž věřitel, jehož přihlášenou pohledávku popřel insolvenční správce nebo dlužník jako nevykonatelnou a který zmeškal lhůtu k podání žaloby o určení pravosti nebo výše pohledávky určenou ve vyrozumění (výzvě) insolvenčního správce dle § 197 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), nemá v rámci opravných prostředků proti rozhodnutí o odmítnutí přihlášky, jež se opírá o ustanovení § 198 odst. 1 věty třetí insolvenčního zákona ve spojení s ustanovením § 185 insolvenčního zákona, k dispozici (jako účinnou) obranu založenou na tvrzení, že výzvu ignoroval proto, že má za to, že přihlášená pohledávka je pohledávkou vykonatelnou (pro niž platí režim ustanovení § 199 insolvenčního zákona). Označená usnesení Nejvyššího soudu jsou dostupná na webových stránkách Nejvyššího soudu.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolateli, dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně 20. března 2014
JUDr. Jiří Zavázal, v. r. předseda senátu
Za správnost vyhotovení: Marie Pezlarová