29 NSCR 80/2014
Datum rozhodnutí: 30.07.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSLB 54 INS 19872/2013 29 NSČR 80/2014-A-31


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Zavázalem v insolvenční věci dlužnice Hany Kadavé, narozené 20. dubna 1956, bytem v Liberci, Vnější 1391, PSČ 463 11, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočky v Liberci pod sp. zn. KSLB 54 INS 19872/2013, o insolvenčním návrhu dlužnice, o dovolání dlužnice, zastoupené JUDr. Martinem Hankem, advokátem, se sídlem v Liberci I Starém Městě, Rumjancevova 696/3, PSČ 460 01, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. prosince 2013, č. j. KSLB 54 INS 19872/2013, 1 VSPH 2210/2013-A-20, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.


O d ů v o d n ě n í:

Proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Praze podala dlužnice dovolání (A-23), které posléze, podáním došlým soudu dne 11. července 2014 (A-28), vzala v plném rozsahu zpět.
Nejvyšší soud proto na základě tohoto dispozitivního úkonu dlužnice zastavil dovolací řízení podle § 243c odst. 3 věty druhé, ve spojení s ustanovením § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 30. července 2014
JUDr. Jiří Z a v á z a l, v. r. předseda senátu
Za správnost vyhotovení: Lucie Žouželová