29 NSCR 80/2013
Datum rozhodnutí: 26.09.2013
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř., § 108 IZ.
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSBR 40 INS 5773/2013 29 NSČR 80/2013-A-26


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Zavázala a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a Mgr. Milana Poláška v insolvenční věci dlužníka Aleše Veselého, narozeného 11. února 1966, bytem v Bobrové 138, PSČ 592 55, zastoupeného JUDr. Milošem Jirmanem, advokátem, se sídlem ve Žďáru nad Sázavou 1, Nádražní 600/21, PSČ 591 01, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 40 INS 5773/2013, o insolvenčním návrhu dlužníka, o záloze na náklady insolvenčního řízení, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 19. června 2013, č. j. KSBR 40 INS 5773/2013, 2 VSOL 458/2013-A-14, takto:
Dovolání se odmítá. Odůvodnění:

Usnesením ze dne 13. května 2013, č. j. KSBR 40 INS 5773/2013-A-9, Krajský soud v Brně (dále jen insolvenční soud ) cituje ustanovení § 108 odst. 1 a 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) uložil dlužníkovi Aleši Veselému, aby do 5 dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,- Kč na účet označený ve výroku nebo v hotovosti na pokladně insolvenčního soudu.
K odvolání dlužníka Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu.
Dovolání dlužníka proti usnesení odvolacího soudu Nejvyšší soud odmítl podle § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), jako objektivně nepřípustné, když dovoláním napadeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). K tomu srov. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29 srpna 2013, sen. zn. 29 NSČR 66/2013, jež je veřejnosti k dispozici na webových stránkách Nejvyššího soudu.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně 26. září 2013
JUDr. Jiří Zavázal,v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Lucie Žouželová