29 NSCR 8/2017
Datum rozhodnutí: 15.02.2017
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř., § 229 odst. 4 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY KSOS 34 INS 16750/2014
originál 29 NSČR 8/2017-B-74

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců Mgr. Tomáše Brauna a JUDr. Zdeňka Krčmáře v insolvenční věci dlužníků a) Lubomíra Vrzáně , narozeného 10. března 1954, a b) Věry Vrzáňové , narozené 10. ledna 1958, obou bytem v Ostravě, Břustkova 587/27, PSČ 700 30, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 34 INS 16750/2014, o schválení konečné zprávy a o vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce, o dovolání dlužníků proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26. října 2016, č. j. KSOS 34 INS 16750/2014, 2 VSOL 1359/2016-B-61, takto:

Dovolání se odmítá.
O d ů v o d n ě n í :
Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením odmítl jako nepřípustné [§ 218 písm. b/ zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o. s. ř. )] odvolání dlužníků proti usnesení ze dne 17. února 2016, č. j. KSOS 34 INS 16750/2014-B-45, jímž Krajský soud v Ostravě (dále jen insolvenční soud ) schválil konečnou zprávu a vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce ze dne 21. prosince 2015.
Proti usnesení odvolacího soudu brojí dlužníci podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 28. listopadu 2016 (B-64) [doplněným podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 21. prosince 2016 (B-66)], jež podle svého obsahu nemůže než být dovoláním.
Nejvyšší soud dovolání odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. jako objektivně nepřípustné.
Dovolání nesměřuje proti žádnému z usnesení vypočtených v ustanovení § 238a o. s. ř. a vzhledem k ustanovení § 238 odst. 1 písm. e/ o. s. ř. není přípustné ani podle ustanovení § 237 o. s. ř. (dovolání směřuje proti usnesení, proti němuž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 o. s. ř.). K tomu srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. května 2013, sen. zn. 29 NSČR 35/2013, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 5, ročník 2014, pod číslem 62.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkům, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 15. února 2017
Mgr. Milan P o l á š e k
předseda senátu