29 NSCR 8/2010
Datum rozhodnutí: 26.10.2010
Dotčené předpisy: § 239 odst. 3 o. s. ř., § 173 odst. 2 IZ., § 174 odst. 4 IZ., § 177 IZ.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY KSOS 25 INS 1033/2009 29 NSČR 8/2010-P84-14

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a Mgr. Filipa Cilečka v insolvenční věci dlužnice ZEMKOVO společnost s ručením omezeným, se sídlem v Krmelíně, Staroveská 406, PSČ 739 24, identifikační číslo osoby 48 39 98 84, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 25 INS 1033/2009, o přihlášce pohledávky věřitele č. 86, o dovolání věřitele č. 86 Zemědělského družstva Okrouhlička, se sídlem ve Štokách, Okrouhlička čp. 48, PSČ 582 53, identifikační číslo osoby 00 12 27 26, zastoupeného Mgr. Ing. Jindřiškou Jirákovou, advokátkou, se sídlem v Havlíčkově Brodě, Smetanovo nám. 279, PSČ 580 01, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 14. srpna 2009, č. j. KSOS 25 INS 1033/2009, 2 VSOL 231/2009-P84-7, takto:

Dovolání se odmítá.
O d ů v o d n ě n í :

Usnesením ze dne 22. června 2009, č. j. KSOS 25 INS 1033/2009-P84-2, Krajský soud v Ostravě odkazuje na ustanovení § 173 a § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) odmítl jako opožděnou přihlášku pohledávky věřitele č. 86 Zemědělského družstva Okrouhlička (dále jen věřitel ) a určil, že právní mocí tohoto rozhodnutí končí účast přihlášeného věřitele v insolvenčním řízení.
Vrchní soud v Olomouci k odvolání věřitele v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení soudu prvního stupně.
Vycházeje z ustanovení § 89 odst. 1, § 136 odst. 2 písm. d), § 173 odst. 1 a § 185 insolvenčního zákona a z ustanovení § 57 odst. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), odvolací soud přitakal závěru soudu prvního stupně o opožděnosti přihlášky pohledávky věřitele. Přitom uzavřel, že posledním dnem lhůty pro přihlášení pohledávky bylo pondělí 20. dubna 2009, přičemž věřitel podal přihlášku k poštovní přepravě až dne 15. června 2009. Výhradu věřitele, podle níž Krajský soud v Ostravě, který ohledně předmětné pohledávky rozhodl platebním rozkazem, označil dlužníka nesprávnou adresou sídla , čímž mu znemožnil pohledávku řádně a včas přihlásit, shledal právně nevýznamnou, když věřiteli nic nebránilo, aby přihlásil pohledávku ve lhůtě určené insolvenčním soudem jako nevykonatelnou. Konečně zdůraznil, že pro běh lhůty k přihlášení pohledávky ani pro její uspokojení nemá žádné důsledky ani to, že nalézací soud je organizačně shodný se soudem insolvenčním .
Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (ve znění účinném od 1. července 2009) se podává z bodů 1. a 12., části první, článku II. zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Přitom pro rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení jsou ustanovení občanského soudního řádu o přípustnosti dovolání přiměřeně aplikovatelná dle § 7 odst. 1 insolvenčního zákona, ve znění účinném do 30. června 2010, tj. naposledy ve znění zákona č. 285/2009 Sb., pro věc rozhodném.
Dovolání věřitele proti usnesení odvolacího soudu, je bez dalšího přípustné podle ustanovení § 239 odst. 3 části věty před středníkem o. s. ř.; podmínku, aby šlo o potvrzující usnesení odvolacího soudu, ohledně kterého dovolací soud dospěje k závěru, že má po právní stránce zásadní význam (formulovanou ve větě druhé označeného ustanovení poukazem na obdobné použití § 237 odst. 1 a 3 o. s. ř.), má Nejvyšší soud za obsolentní z příčin popsaných např. v díle Drápal, L., Bureš, J. a kol.: Občanský soudní řád II. § 201 až 376. Komentář. 1.vydání. Praha, C. H. Beck, 2009, str. 1903-1904.
Nejvyšší soud nicméně dovolání odmítl podle ustanovení § 243b odst. 1 o. s. ř. jako zjevně bezdůvodné.
Učinil tak proto, že zásada, podle níž se přihlašují i pohledávky, které již byly uplatněny u soudu, jakož i pohledávky vykonatelné, včetně těch, které jsou vymáhány výkonem rozhodnutí nebo exekucí, přímo vyplývá z ustanovení § 173 odst. 2 insolvenčního zákona. Přitom není žádných pochyb o tom, že povinnost věřitele uvést v přihlášce i skutečnosti, o které vykonatelnost pohledávky opírá (§ 174 odst. 4 insolvenčního zákona) a doložit vykonatelnost pohledávky veřejnou listinou (§ 177 insolvenčního zákona), nemají žádný vliv ani na možnost věřitele přihlásit pohledávku řádně a včas, ani na běh lhůty pro podání přihlášky.
Právní posouzení věci, na němž rozhodnutí odvolacího soudu spočívá, pak plně odpovídá závěrům formulovaným např. v rozhodnutích uveřejněných pod čísly 25/2009, 49/2009 a 63/2010 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolateli, dlužnici, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 26. října 2010
JUDr. Petr Gemmel, v. r.
předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Naděžda Solařová, Dis.