29 NSCR 79/2015
Datum rozhodnutí: 26.08.2015
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř.KSUL 77 INS 24292/2013 29 NSČR 79/2015-A-42


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Filipem Cilečkem v insolvenční věci dlužníka Petra Kosa , narozeného 1. září 1958, bytem v Janské 1, PSČ 405 02, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 77 INS 24292/2013, o insolvenčním návrhu dlužníka spojeném s návrhem na povolení oddlužení, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 9. ledna 2015, č. j. KSUL 77 INS 24292/2013, 1 VSPH 1820/2014-A-30, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

O d ů v o d n ě n í :

V záhlaví označeným usnesením Vrchní soud v Praze k odvolání dlužníka potvrdil usnesení ze dne 12. srpna 2014, č. j. KSUL 77 INS 24292/2013-A-24, jímž Krajský soud v Ústí nad Labem (dále jen insolvenční soud ) zastavil řízení o insolvenčním návrhu dlužníka pro nedoplnění návrhu o řádný a úplný seznam závazků i přes výzvu insolvenčního soudu.
Usnesení odvolacího soudu napadl dlužník dovoláním (č. l. A-34).
Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu; dále též jen o. s. ř. ), insolvenční soud jej usnesením ze dne 11. března 2015, č. j. KSUL 77 INS 24292/2013-A-35, doručeným dovolateli dne 13. března 2015 (viz doručenku u č. l. A-35), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil do 30 dnů od doručení usnesení.
Dovolatel před uplynutím této lhůty podáním ze dne 25. března 2015, doručeným insolvenčnímu soudu 27. března 2015, požádal soud o ustanovení zástupce z řad advokátů (č. l. A-36).
Uvedená žádost byla usnesením insolvenčního soudu ze dne 30. dubna 2015, č. j. KSUL 77 INS 24292/2013-A-38, zamítnuta, pročež byl dovolatel následně insolvenčním soudem vyrozuměn (č. l. A-39), že mu lhůta pro odstranění nedostatku povinného zastoupení podle § 241b odst. 3 věty druhé o. s. ř. uplyne dne 22. července 2015.
Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil v uvedené lhůtě ani později, přes poučení o následcích nečinnosti. Předseda senátu Nejvyššího soudu proto dovolací řízení v souladu s § 243f odst. 2 o. s. ř. zastavil podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř.
Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2013) se podává z článku II. bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. 8. 2015

JUDr. Filip C i l e č e k
předseda senátu